Bloggarkiv

måndag 19 september 2016

Protokoll Styrelsemöte

Oskarshamns Brukshundklubb

2016-08-25

Närvarande: Maria Sjögren, Eva Eklundh, Anette Carlberg, Anna Engström, Helén Larsdotter, Susanne Källman-Petersson, Carina Andreasson, Jenny Blom.

Frånvarande: Josephine Hjälteryd, Sara Blomqvist, Annika Bodenholm,

Jenny Pihl, Malin Björklund.

§1 Mötets öppnade

Mötet öppnades av Maria Sjögren.

 

§2 Godkännande av Dagordning

Godkändes.

 

§3 Val av två Justeringsmän

Susanne Källman-Petersson och Anna Engström.

 

§4 Sektorerna rapporterar

HUS: Anna redogjorde vad som står i klubbens Instruktörskontrakt.

En kort sammanfattning om vägen till att bli instruktör lämnades också.

Efter att har gått bredvid i två kurser går man sedan Grundmodulen. Efter genomförd Grundmodul väljer man inriktning på vilken sorts instruktör man tänker utbilda sig till.

Anna Engström kommer under hösten/vintern genomgå kursen A:2 inriktning problemhund.

Kurserna har börjat och är fördelade på 1 ST valpkurs, 2 ST Fortsättningskurser, 1 ST Tävlingslydnadskurs.

1 ST kortkurs valp samt 1 ST kortkurs spår kommer att erbjudas medlemmar senare i höst.

RUS: Inget MH kommer att genomföras 3/9 eller 10/9 pga. att ingen testledare finns att tillgå. Det jobbas på ett nytt datum för MH.

M3 utbildning ska ev. anordnas på klubben i höst. För att få gå utbildningen till testledare måste man gjort M:3.

TS: Lydnadstävling har genomförts den 13 september. Svårt att få funktionärer till tävlingen.

KM i Lydnad och Bruks helg 1-2/10. Anna tar kontakt med Malin om detta.

Information läggs ut på Face Book.

För att KM ska kunna genomföras så får de deltagande vara funktionärer åt varandra.

Agilityn: KM i Agilityn gick av stapeln 16/7 med ca 25 ST tävlande.

Klubbmästare i de olika klasserna :

Catherine Rindstig och Emla (large)

Marita Verlebrant och Nisse (medium)

Anna Verlebrant och Milli (small)

 

Ändrade utformning av hinder under 2017. En kostnad för klubben. Måste allt köpas in eller går det att ändra på en del befintliga hinder? En ny klass, Extra Small kommer att införas.

 

§5 Skrivelser

Föreningsriksdagen den 24/11. En representant från klubben kommer att deltaga.

§6Bordlagda ärenden

Medlemsmodellen: Klubbutveckling, skjuts till ett senare möte.

 

§7 Styrelsen

Medlemsmöte 22/9 klockan 19.00.

En ny revisor behöver anlitas. Maria har ett förslag och återkommer efter kontakt.

Oskarshamns Brukshundsklubbs styrelse består av 13 ST ledamöter.

Hur många styrelseledamöter behövs?

Kan någon sektion vara vilande? Exempelvis Tjänstehundsektorn samt PR/Infosektorn.

Motion om förslag av förändrat antal styrelseledamöter lämnas till Årsmötet.

 

§8 Ekonomi

Saldo 25/8-16

Ftg.konto 41 200,-

Kassa 2000,-

Kökskassa: 500,-

Plac.konto 170,-

Swedbank fonder 263 100,-

Summa 306 970,-

Obetalda räkningar: -283,-

Totalt 306 687,-

§9 Övrigt

Bilda en köksgrupp i stället för att ha en ensam ansvarig. Beställa mat till tävlingarna.

Fråga vid samlingen hur många som tänker stanna för att äta efter tävlingen.

Datum för gemensam städdag är satt till 6/10 från klockan 17.00.

Källaren och gamla sekretariatet är i behov av städning.

Inomhusträning i vinter? Förslag? Ta upp på Medlemsmötet.

Uppdatering av klubbens Hemsida och Face Book har Ellinore lovat sköta.

Innehåll i Välkomstbrev till nya Medlemmar. Anna gör ett förslag.

Klubbens Trivselregler diskuterades.

 

 

 

 

 

§10 Avslutande av mötet

Maria avslutade mötet.

 

 

Vid protokollet                            

 

Eva Eklundh                                                                                        Maria Sjögren

Sekreterare                                                                                         Ordförande

 

 

 

Anna Engström                                                                                       Susanne Källman- Petersson                            

Justeringsman                                                                                         Justeringsman