Bloggarkiv

måndag 17 oktober 2016

Protokoll Styrelsemöte

Oskarshamns Brukshundklubb

2016-09-22

Närvarande: Maria Sjögren, Eva Eklundh, Anette Carlberg, Anna Engström, Helén Larsdotter, Carina Andreasson, Malin Björklund, Sara Blomqvist.

Frånvarande: Josephine Hjälteryd, Annika Bodenholm,

Jenny Pihl, Susanne Källman-Petersson, Jenny Blom.

§1 Mötets öppnade

Mötet öppnades av Maria Sjögren.

§2 Godkännande av Dagordning

Godkändes.

§3 Val av två Justeringsmän

Helén Larsdotter och Carina Andreasson

§4 Sektorerna rapporterar

HUS: Kurserna är i gång. Stort sätt fullt i alla kurser. Spårkurs på en dag kommer senare i höst.

Kortkurs valp pågår. Får klubben tillgång till en inomhuslokal

kan det bli fler kurser under vintern.

Inspirationsdag för instruktörer den 29/10 i Moheda Bollhall. Föreläsning av Per Jensen i Mönsterås hölls i sept. Möjlighet fanns för instruktörer att gå och lyssna på honom.

Grundmodulen börjar i mitten av okt. (två helger). Sedan fortsätter den i sept.

Nya instruktörer är på gång.

RUS: MH är inplanerat den 12 nov. Anmälan genom SBK tävling.

TS: Tävlingsledarkonferens i Vrigstad den 9 okt. Där de nya tävlingsreglerna i Lydnad ska

gås igenom. Malin, Helle, Evert kommer att åka.

Tävlingskåpet på appellplanen behöver uppdateras och göras tillgängligt för medlemmarna.

Möjlighet för medlemmarna att "köpa" en nyckel till skåpet. Malin återkommer om hur mycket depositionsavgiften för nyckeln ska vara.

Rallylydnadstävling den 24 sept.

Appelltävlingen i spår den 17/9 inställd pga. inga anmälningar.

Klubbmästerskap 1 okt. i Lydnad. Bo Karlsson är domare, 100,- i startavgift./tävlande.

Klubbmästerskap 2 okt. Bruks, Appell spår, ingen anmälan ännu.

 

 

 

 

 

§5 Skrivelser

Föreningsriksdagen den 24/11.

§6Bordlagda ärenden

Diskuterades vem som ska gå på Föreningsriksdagen. Bestäms på nästa möte i okt.

Medlemsmodellen: Klubbutveckling, skjuts till ett senare möte.

§7 Styrelsen

Anna redogjorde svaret från Studiefrämjandet efter det frågan ställts om

vilken sammansättning resp. antal styrelsen ska ha.

Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplaner inlämnade senast 17 nov.

Skicka mail på fil till Eva.

Förtjänstmedaljer: Finns möjlighet att dela ut sådana till medlemmar som verkat för klubben. Inget beslut om hur vi ska gå vidare med det togs.

Maria berättade att en ny revisor är knuten till klubben.

§8 Ekonomi

Styrelsen har via mail fått Budget 2016 och utfall 1 jan-31 aug 2016.

Vi väntar med att gå igenom detta till Susanne kan gå igenom det med oss.

Klubbens saldo per 20/9 2016 290 771,-

§9 Övrigt

Sara berättade att hon och Ellinore planerar för en Tävlingsträning i "Brukset" (lydnadsdelen). Planerat att ske under hösten. Mer info kommer.

§10 Avslutande av mötet

Maria avslutade mötet och klubbens Medlemsmöte började.

 

Vid protokollet                            

 

Eva Eklundh                                                                                        Maria Sjögren

Sekreterare                                                                                         Ordförande

 

Helén Larsdotter                                                                                 Carina Andreasson                                                                     

Justeringsman                                                                                      Justeringsman