Bloggarkiv

fredag 2 december 2016

Protokoll Styrelsemöte

Oskarshamns Brukshundklubb

2016-11-17

Närvarande: Anette Carlberg, Anna Engström, Carina Andreasson, Annika Bodenholm, Susanne Petersson-Källman, Eva Eklundh, Malin Björklund.

Frånvarande: Josephine Hjälteryd, Sara Blomqvist, Jenny Pihl, Jenny Blom, Maria Sjögren, Helén Larsdotter.

 

§1 Mötets öppnade

Mötet öppnades av Anette Carlberg.

§2 Godkännande av Dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av två Justeringsmän

Carina Andreasson och Malin Björklund.

§4 Sektorerna rapporterar

HUS: Probleminstruktörsutbildningen är uppskjuten till nästa år (feb/mars 2017).

RUS: MH genomfördes det den 12 nov. med 6 hundar.

M3:ans utbildningen är i dagsläget inte fastställd hur och när det blir.

TS: Malin och Helle har varit på möte Vrigstad om nya Lydnadsreglerna i Lydnad.

Informationen om de nya reglerna var luddigt och oklart.

Nytt material behöver köpas in till klubben pga. de nya reglerna i Lydnad. Hinder, apporter bl.a. Tävlingsböcker för att tävla i Lydnad återinförs. Ska följa de internationella reglerna.

KM i Lydnad blev inställt pga. av för få anmälningar.  Likaså KM i Bruks blev inställt.

(Ingen anmälan alls).

§5 Skrivelser

Två st. motioner har inkommit.

En motion föreslår att KM i lydnad även fortsättningsvis vara inofficiellt med klass I som enda

klass.

Den andra motionen som inkommit föreslår att KM i Lydnad ingår i den sista officiella av OBK:s Lydnadstävlingar för året.

Styrelsen har behandlat motionerna och tillstyrker motionen som förslår att KM avgörs i klass I på en inofficiell tävling inom OBK. Styrelsens motivering är att ge den inofficiella varianten en chans till och därefter utvärdera hur det ska bli fortsättningsvis.

 

§6Bordlagda ärenden.

Medlemsmodellen:

Klubbutveckling: Ska diskuteras på ett separat möte den 18 dec.

§7 Styrelsen

Styrelsen tog beslut att inte dela ut några presentkort till spårläggare längre.

Malin och Anna kollar upp ev. föreläsare till klubbens Jubileumsfirande nästa år.

§8 Ekonomi per 2016-11-17

Kökskassa 500,-

Kassa 2 000,-

Swedbank ftg.13 216,-

Swedbank plac. 170,-

Swedbank fond 264 000,-

Summa 279 886,-

Obet.räkningar - 295,-

Summa totalt: 279 591,-

 

§9 Övrigt

Letandet efter en inomhuslokal fortsätter.

Låset på dörren till övervåningen ska bytas ut mot haspar efter det har visat sig

att det har gått i baklås.

Nytt insatt möte den 18 dec klockan 15.00–18.00 där Klubbutveckling samt Jubileumsfirandet av klubben ska diskuteras.

 

§10 Avslutande av mötet

Anette avslutade mötet.

 

Vid protokollet   

                         

Eva Eklundh                                                                                                                Anette Carlberg

Sekreterare                                                                                                                Mötesordförande

 

 Malin Björklund                                                                                                       Carina Andreasson        

 Justeringsman                                                                                                          Justeringsman