Bloggarkiv

onsdag 25 januari 2017

Protokoll Styrelsemöte

Oskarshamns Brukshundklubb

2017-01-12

Närvarande: Anette Carlberg, Anna Engström, Carina Andreasson, Annika Bodenholm, Eva Eklundh, Malin Björklund, Maria Sjögren, Jenny Blom, Helén Larsdotter.

Frånvarande: Josephine Hjälteryd, Sara Blomqvist, Jenny Pihl, Susanne Petersson- Källman.

 

§1 Mötets öppnade

Mötet öppnades av Maria Sjögren.

§2 Godkännande av Dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av två Justeringsmän

Carina Andreasson och Helén Larsdotter.

§4 Sektorerna rapporterar

HUS:

Anmälan till kurserna öppnar 1 feb.

Kurser som kommer att erbjudas är:

Valpkurs, 2 ST kurser. Fortsättningskurs, 1 ST kurs. Aktiveringskurs 1 ST kurs. Rallylydnad Nybörjare, 12 ST platser.

Kursplaner för alla klubbens kurser så de har en gemensam nämnare har gjorts.

Angelica och Maria utbildar sig till allmänlydnadsinstruktörer och kommer att när

kurserna börjar hålla kurs som instruktörer.

Anna kommer att sista helgen i januari genomgå Probleminstruktörsutbildningen.

Visat sig vara en efterfrågad resurs av hundägare.

RUS:

3 ST MH kommer att anordnas under 2017.

M3:ans utbildningen kommer att bli 4/3-5/3 2017.

TS:

Funktionärsträff kommer under februari.

Nytt material kommer att köpas in pga. de nya reglerna i Lydnad (Internationella reglerna).

§5 Skrivelser

Kallelse till SBK Distriktsmöte lördag 21 januari Vrigstad Värdshus har inkommit.

Carina Andreasson samt Sven-Gunnar Ågren representerar klubben, vilket bestämdes efter

det styrelsemötet varit.

§6Bordlagda ärenden.

Föreläsning 50-års Jubileum. Anna har varit kontakt med några föreläsare som kan vara

aktuella. Styrelsen tog beslut om att boka en av dessa.

Festkommitté för att anordna en fest med anledning av 50-årsfirandet?

Har klubbens medlemmar intresse av detta? Tanken är att Festkommittén bildas av medlemmar som i sin tur kommunicerar med styrelsen om detta. Frågan tas upp på Årsmötet.

Medlemsmodellen:

Klubbutveckling: Presentation av klubben. Trivselregler. Beskrivning över olika

funktioner inom styrelsen. Vad innebär det att vara funktionär? Ex spårläggare mm. Ovanstående är tänkt att presenteras på nästa Medlemsmöte.

§7 Styrelsen

Beslut togs att skapa en ny Facebooksida som tillsvidare kommer att fungera jämsides

med den gamla. Till den nya sidan kommer det att vara administratörer som lägger ut

informationen som klubben vill ha ut.

§8 Ekonomi

Susanne hade inte möjlighet att närvara på mötet så ingen redovisning

av ekonomin lämnades.

§9 Övrigt

Malin undrade om det är klart med möjligheten att betala med Swish.

Susanne får redogöra på nästa möte om det är färdigt för användning.

Lekflätor till hundar som pris på tävlingar fixar Maria.

Möjligheten att kunna köpa Titelrosetter när man uppnår titel på vår klubb i Rallylydnad

en möjlighet som diskuterades.

Förberedelser inför Årsmötet bockades av.

§10 Avslutande av mötet

Maria avslutade mötet.

 

Vid protokollet   

                         

Eva Eklundh                                                                                                               Maria Sjögren

Sekreterare                                                                                                                Mötesordförande

 

 Helén Larsdotter                                                                                                     Carina Andreasson        

 Justeringsman                                                                                                          Justeringsman