Bloggarkiv

torsdag 16 februari 2017

Protokoll Årsmöte 2017-02-05

Oskarshamns Brukshundklubb

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Maria Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av protokolljusterare tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.

Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes Hannah Eklundh och Helle Jansson.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Det fanns 26 ST röstberättigade medlemmar på årsmötet.

§ 4 Val av mötesordförande samt anmälan om styrelsens val av mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Marie Lindström och Eva Eklundh blev styrelsens val av mötessekreterare.

§ 5 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Frågan om årsmötet hade blivit stadgeenligt utlyst besvarades med ja.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och därefter godkändes den.

§ 7 Styrelsens berättelse från det sist flutna verksamhetsåret

Mötesdeltagarna fick en stund på sig att läsa igenom verksamhetsberättelsen och ställa frågor. En notering gjordes till Tävlingssektorns Verksamhetsberättelse angående Tävlingsledarkonferensen i Vrigstad. Den var ett informationsmöte och var inget som påverkade klubbens tävlingsledares auktorisation. Verksamhetsberättelsen lades sedan

till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner

Klubbens ”minus” i ekonomin är oroande. Investeringar har visserligen lagts på underhåll och upprustning av klubbstugan och har bidragit till ökande kostnader men intäkterna till klubben är inte tillräckliga för att de ska vara en tillfredsställande ekonomi. Det som generarar pengar är många kurser. Brist på instruktörer har gjort att det inte kunnat hållas så många kurser. Dock ser det bättre ut på den fronten nu då nya instruktörer har utbildats och klubben kan erbjuda fler kurser. Tävlingar är ytterligare en post där klubbens intäkter kan öka. Det kommer att hållas en Rallylydnadstävling (Dubbel) vilket förhoppningsvis lockar många startande som då ger plus i klubbens kassa.

Uthyrning av klubbstugan till allmänheten behövs mer reklam för. Den nya styrelen fick i uppdrag av Årsmötet att titta på det.

§ 9 Revisorernas berättelse från det sist flutna verksamhetsåret

Revisorns berättelse lästes upp och lades till handlingarna.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det sist flutna verksamhetsåret.

§ 11 Fastställande av beslut om

A) Inriktning och budget för kommande år (2017)

Styrelsens och sektorernas verksamhetsplaner gicks igenom och godkändes.

Klubben fyller 50 år 2017 vilket kommer att firas. Information om firandet kommer.

Budgetförslag för 2017 gicks igenom och därefter godkändes detta förslag.

B) Medlemsavgift för nästkommande år

Styrelsen har bemyndigande att följa höjning som sker på central nivå.

 

§ 12 Val av

A) Ordföranden på 1 år

Till ordförande på 1 år valdes Maria Sjögren.

B) Sekreterare på 2 år

Till Sekreterare på 2 år valdes Anngelica Slättås.

C) Ordinarie ledamöter på 2 år

Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Anette Carlberg, Josephine Hjälteryd, Sandra Vatn,

Carina Andreasson, Helén Larsdotter.

D) Suppleanter

Till suppleant på 2 år valdes Jenny Blom.

E) Revisor

Klubben kommer att anlita Moa Gunnebrandt för att granska klubbens räkenskaper för år 2017. 

F) Valberedning på 1 år

Till valberedning på 1 år valdes, Sven-Gunnar Ågren, Stina Thorell samt Sandra Tvingsell

(Sammankallande är Sandra Tvingsell).

 

§ 13 Fråga om omedelbar justering av § 11 och § 12

Frågan om omedelbar justering av § 11 och § 12 besvarades med ett ja.

§ 14 Motioner

Inkomna motioner KM Agility, KM Lydnad (2ST), Ny organisation för klubbstyrelse.

Motion Agility

Tre storleksklasser: Small, Medium samt Large är det klasser de kommer att tävlas i.

En klubbmästare utses i varje klass. Hunden ska ha uppnått 18 månader för att få starta.

Årsmötet röstade för och godkände den inkomna motionen för KM i agility.

Motioner KM Lydnad

Två motioner gällande KM i Lydnad har inkommit. Den ena motionen förordade att KM avgörs på årets sista officiella lydnadstävling där då en klubbmästare utses i varje klass.

Den andra motionen förordade att KM fortfarande är inofficiellt och Klubbmästaren avgörs

i lydnadsklass I enligt de nya reglerna.

Årsmötet röstade för och godkände den inkomna motionen där KM avgörs på årets sista officiella lydnadstävling.

( Notering: KM i Bruks kvarstår enligt de regler där en Klubbmästare avgörs på ett

inofficiellt arrangemang i apellklass.)

Motion Ny Styrelseorganisatation

Motion inkommen där styrelsens organisation består av 9 ST styrelseposter istället för nuvarande 13 ST styrelseposter.

Årsmötet röstade för och godkände den inkomna motionen.

§ 15 Utdelning av medaljer och förtjänstplaketter

Medaljer, vandringspriser samt övriga priser delades ut.

Följande priser delades ut:

Klubbmästerskap 2016

Agility

Small  Anna Verlebrandt med Milli, VP.

Medium  Anna Verlebrandt med Nisse, VP.

Large  Catherine Rindstig, Embla, VP.

Årets Tävlingsekipage 2016

Hannah Eklundh med Dio. Tävlar i Lydnad.

Årets Nykomling 2016

Charlotte Johansson, Nikki. Tävlar i Agility.

Uppflyttningsmedaljer 2016

Lydnad

Uppflyttad till klass Elit

Stina Thorell med Neppe.

Rallylydnad

Uppflyttad till Fortsättningsklass

Lisa Lord, med Gibbs.

Alma Sandvall med Sissi.

Evy Bågfeldt med Doris.

Jenny Sandvall med Xan.

Charlotte Rinaldo med Piraya.

Jenny Blom med Heidi.

Jenny Blom med Toker.

 

Uppflyttad till Avancerad klass

Jenny Blom med Heidi.

Charlotte Rinaldo med Piraya.

Evy Bågfeldt med Doris.

Maria Sjögren med Enya.

 

Uppflyttad till Mästarklass

Charlotte Rinaldo med Piraya.

Anngelica Slättås med Mini.

 

Avtackning till avgående styrelsefuntionärer.

§ 16 Övriga frågor

Nu finns möjlighet att betala med Swish på klubben.

Information och genomgång av de nya reglerna i Tävlingslydnad ett önskemål.

Rallylydnadstävlingen i vår är inte öppen för anmälan på SBK Tävling.

Kontroll av detta kommer att göras.

Pengar från Studiefrämjande finns att ”hämta” om man som medlem tränar tillsammans, minst 3 st. Listor fylls i och skickas till Marianne.

Information kommer ut på Face Book och Hemsidan hur man ska gå till väga.

§ 17 Mötets avslutande

Maria avslutade årsmötet.

 

Vid protokollet

 

Eva Eklundh                                                                                     Marie Lindström

Sekreterare                                                                                      Mötesordförande

 

 

Helle Jansson                                                                                  Hannah Eklundh

Justeringsman                                                                                Justeringsman