Bloggarkiv

fredag 5 juni 2020

protokoll - styrelsemöte 3 juni 2020

Protokoll  styrelsemöte 3 juni 2020 kl 18.00- 19.30

 

Närvarande:

ordförande Helle Jansson, vice ordförande Stefan Larsson, kassör Susanne Källman Petersson, ledamoten Ann Svensson, suppleanten Emma Erlandsson samt sekreterare Mariann Henriksen

 

   

 

        § 20:056                        Ordförande öppnade mötet

 

         § 20:057                       Dagordningen godkändes

 

         § 20:058                       Till protokolljusterare valdes Ann och Stefan

 

         § 20:059                       Föregående protokoll lästes upp

 

§ 20:060                       Ordförandens punkt. Helle berättade att Maria Lindén har informerat om att hon har avgått från sitt uppdrag i styrelsen, pga personliga skäl. Hannah har informerat om att hon tar paus pga personliga skäl. Vi fortsätter med sju ledamöter.

Stefan och Helle har haft möte med fritidskontoret och tagit upp förbättringsförslag. Kommunen kommer att sätta upp belysning längs med ån +  ev fasadbeslysning vid garaget.

De har framfört önskemål om luftvärmepump samt ny altandörr. Kommunen kommer att klippa gräset en gång gratis för att sedan återkomma med ett kostnadsförslag. (750kr/h).

Klubben har fått 5000 kr i investeringsbidrag + drygt 27 000 kr i Coronapengar.

Helle lovar att kolla priset på ”flärpar” så att vi kan ha gamla championatsekipage uppsatta.

 

         § 20:061                       Bordlagda ärenden – fanns inga

 

         § 20:062                       Post och Skrivelser      

 1.  Post inkommande/utgående - inga

 

 1. Skrivelser inkommande/utgående - inga

 

         § 20:063                    Nytt beslutsärende.

Beslutades att skicka Ann och Josephine på spårutbildning.    

 

 

         § 20:064                    Kassörens rapport

Klubben har 259 800 kr samt obetalda räkningar på 4720kr vilket resulterar i ett saldo på 255 080 kr

Susanne kontaktar SBK för att ändra adress, så att skrivelser går till kassören i stället för till Maria.

 

 

         § 20:065                     Sektorerna rapport

Ann rapporterade från instruktörsmötet den 2 juni. Instruktörerna önskar köpa in en större projektor. Det finns en projektor som just nu står hemma hos Helle. Stefan lovar att kolla upp för att se om det går att få en större bild och i så fall göra en enkel instruktion till hur man går till väga.

Ann ansvarar för att anmäla sig själv och Josephine till spårutbildningen. Den ena platsen är gratis och den andra är budgeterad för.

Fyra personer går just nu Online kursen

                                           

 

         § 20:066                        Övrigt 

 • Checklista för olika uppdrag i styrelsen (bank, Maxi, m fl uppdrag) Frågan bordlades. Helle, Stefan, Susanne och Mariann kommer att träffas den 16 juni kl 18 hemma hos Mariann för att göra ett utkast.
 • Omval och nyval inom styrelsen – Stefan kollar upp
 • Revisorsuppdraget – Helle kollar med Sven-Gunnar och Mariann ansvarar för att kolla med Sofie Svensson
 • Mariann kontaktar Sandra för att ändra så att det blir rätt efternamn till Cecilia
 • Stefan tipsar om att klubbmedlemmar kan sponsra klubben med 13 kr per bingolott genom att gå in på Folkspel.se och där köpa sin lott. Stefan och Susanne tar reda på mer inf.
 • Emma önskar att vi hjälps åt med gräsklippning runt klubbstugan. Vi behöver en ny gräsklippare och Stefan får ansvar att se ut en ny.
 • Mariann lägger in om klubbjacka på nya hemsidan på FB.
 • Schema för gräsklippning – vi får komma överens i gruppen på Messenger
 • Ev städdag i höst - bordlades

 

 

§ 20:067                        Nästa möte – den 12 augusti kl 18 i klubbstugan. 9 september är det  

    medlemsmöte

       

         § 20:068                        Helle avslutade  mötet

 

     

 

 

söndag 10 maj 2020

Styrelsemöte 6 maj 2020

 

OSKARSHAMNS BRUKSHUNDKLUBB

 

 

Protokoll styrelsemöte

 

Plats: Altanen på brukshundklubben

 

Tid: Onsdagen den 6 maj 2020

 

Närvarande: ordförande Helle Jansson, kassör Susanne Källman Petersson, ledamöterna Anna Svensson, Carina Andreasson, samt sekreterare Mariann Henriksen

 

§ 20:043        Mötets öppnande

                 Ordförande Helle Jansson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet

öppnat.

 

§ 20:044        Godkännande av dagordningen

                 Dagordningen genomlästes och godkändes.

 

§ 20:045        Protokolljusterare

                 Till protokolljusterare valdes Ann Svensson och Susanne Källman Petersson.

 

§ 20:046        Föregående protokoll

                 Helle läste upp föregående protokoll.

 

§ 20:047        Ordförandens punkt

Helle har varit på ett sista möte om djurkyrkogården. Nu finns ett avtal om vad som gäller. Styrelsen beslutade att dessa regler kommer att läggas ut på Brukshundklubbens hemsida, se beslut. Helle har ett sista uppdrag att efter den sista maj markera gravarna och dokumentera vilka namn som tillhör vilken grav. Detta ska sedan lämnas till Servicecenter. Carina Andreasson kommer att hjälpa Helle med detta uppdrag.

 

 

Helle är inbjuden och kommer att gå på ett möte med fritidskontoret.

                     

                  

§ 20:048        Bordlagda ärenden

                 Tavlor till championatsekipage – hur ska alla få plats. Hur går vi vidare?

 

§ 20:049        Post och Skrivelser

 1. Post inkommande/utgående

 

 1. Skrivelser inkommande/utgående

Brukshunden och Oskarshamnstidningen kommer att göra en intervju med Ann ang att Oskarshamn är först ut med att ha en onlinekurs

 

§ 20:050        Nytt beslutsärende

 • Beslutades att Reglerna för Djurkyrkogården läggs ut på Oskarshamns Brukshundklubbs hemsida.
 • Beslutades att inf gällande anmälningar till kurser bara 1 febr och 1 aug ska tas bort. I fortsättningen ska vi ha löpande anmälningar till kurser. Vi kommer bl a. att ha en onlinekurs för valpar samt sommarkurser.
 • Beslutades att sommarkurser kommer att hållas 1 juni – 1 augusti. Halva avgiften kommer att tillfalla instruktören.
 • Beslutades att höja arvode till instruktörerna. 1000 kr till 15h (650 kr till 10 h och 325 till en kurs på 5h).
 • Beslutades att skicka Ann på utbildning inom bruks – se nedan.
 • Beslutades att öppna upp klubbstugan. SBK och SKK har sagt ja till detta från den 16 april. Max 10 personer och tänk på handhygien och att hålla avstånd.

 

§ 20:051        Kassörens rapport

                 Susanne rapporterade om saldot

                     

                      Saldo 254 411 kr                                    

                     

 

 

§ 20:052        Sektorernas rapport

                      HUS

Ann informerade om att Studiefrämjandet Småland – Gotland kommer att ha årsmöte ti 19 maj kl 18.00. Ann och Helle kommer att delta.

Ann informerade om att sommarkurser planeras. De kommer att hållas 1 juni – 1 augusti. Halva avgiften kommer att tillfalla instruktören. Om man är intresserad kontaktar man Ann Svensson, som är ansvarig för att godkänna aktiviteten. Ann, Anngelica och Josephine har visat intresse så här långt. Ann planerar vidare för sommarkurserna.

Ann har gjort en onlinekurs för valpar. Oskarshamn är först ut med att ha en sådan kurs. Anmälan är öppen nu.

Vi har fått en gratis utbildningsplats till SBK instruktör inom bruks. Ann kommer att gå.

RUS

Carina informerade om att MH kommer att hållas 2 juli – 5 anmälda.

Tävlingssektorn.

Helle informerade om att man kan starta lydnadstävlingar nu. Helle har bett Evelina att kolla upp detta.

Nästa tävlingsträning är den 17 maj.

 

 

 

 

§ 20:053        Övriga frågor

Klubbens stadgar ska läggas ut på hemsidan. Susanne mailar dem till Mariann som mailar vidare och pratar med Sandra.

Susanne kontaktar Kenneth för att be om tankkortet till gräsklipparen. Susanne köper en blomma till Kenneth från styrelsen.

Vi vill slå ett slag för en gemensam klubbjacka. Flera personer från klubben har köpt en blå jacka från Engelssons och sedan satt dit namn och ett klubbmärke. Vi upplever att jackan är bra och den var inte alltför dyr. Klubben sponsrar alla medlemmar med ett gratis klubbmärke, som man kan sätta antingen på jackan eller på något annat plagg. Vill man ha namn betalar man det själv. Helle mailar en bild till Mariann som mailar vidare och ber Sandra lägga ut ovanstående information på hemsidan

Vägg med tävlingsekipage. Arbetet går vidare. Mariann kontaktar Jonas ang bilder på tävlingsekipage. Storlek på bilden som ungefär en mobiltelefon. Något kortare, så att den sista fjärdedelen är vi och att man där kan skriva upp tävlingsklasser. Mariann kollar upp om någon  kan göra en träskylt med texten ”TÄVLINGSEKIPAGE”

                

 

 

§ 20:054        Nästa möte

                 Nästa möte är onsdag 3 juni kl. 18.00.

 

§ 20:055        Mötets avslutande

                 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

 

Mariann Henriksen                                   Helle Jansson

sekreterare                                                ordförande

 

 

 

 

 

Ann Svensson                                          Susanne Källman Petersson

justerare                                                    justerare

 

 

Med vänlig hälsning!

Mariann Henriksen

 

måndag 13 april 2020

Styrelsemöte 8 april 2020 - telefonmöte

 

OSKARSHAMNS BRUKSHUNDKLUBB

 

 

Protokoll styrelsemöte

 

Plats: Telefonmöte

 

Tid: Onsdagen den 8 april 2020

 

Närvarande: ordförande Helle Jansson, vice ordförande Stefan Larsson, kassör Susanne Källman Petersson, ledamötena Hannah Eklundh, Anna Svensson, Carina Andreasson samt suppleanten Emma Erlingsson

 

§ 20:030        Mötets öppnande

                 Ordförande Helle Jansson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet

öppnat.

 

§ 20:031        Godkännande av dagordningen

                 Dagordningen genomlästes och godkändes.

 

§ 20:032        Protokolljusterare

                 Till protokolljusterare valdes Emma Erlingsson och Stefan Larsson.

 

§ 20:033        Föregående protokoll

                 Helle läste upp föregående protokoll.

 

§ 20:034        Ordförandens punkt

                 Helle rapporterade från mötet med Tekniska kontoret angående

djurkyrkogården. Magasinets Vänner ska ha hand om driften och skötseln av den. Inte själva gravarna. Vi har skrivit ett brev till de som har gravar för att informera om de som i fortsättningen ska ha hand om skötseln.

 

Helle har mailat kommunen om det finns möjlighet att vi får reducerad hyra p g a coronaviruset.

 

Helle har pratat med Olof Eriksson, Fritidsförvaltningen och Janne Johansson angående skidspår på appellplanen. De har kommit överens om hur spåren ska dras i fortsättningen.

 

Helle har även pratat med Olof Eriksson angående belysningen på appellplanen.

 

Helle har mailat Jonas Ström, Fritidsförvaltningen angående bidrag för gräsklipparen. Eventuellt kunde Magasinets Vänner klippa gräset på vår appellplan.

 

§ 20:035        Bordlagda ärenden

                 Fanns inga bordlagda ärenden

 

§ 20:036        Post och Skrivelser

 1. Post inkommande/utgående

Vattenavläsning

Olika fakturor

 1. Skrivelser inkommande/utgående

 

§ 20:037        Nytt beslutsärende

Emma informerade angående skrivelse från arbetsförmedlingen gällande extratjänst. Emma mailar informationen hon har fått till Mariann, som vidarebefordrar det till samtliga i styrelsen. Detta tas upp och diskuteras på nästa styrelsemöte.

 

§ 20:038        Kassörens rapport

                 Susanne rapporterade om saldot

                      Swedbank                               4 561:-

                      Swedbank fonder               209 338:-

 

                      Obetalda fakturor                   3 523:-

 

                      Saldo                                  210 376:-

                     

                      Våra fonder i Swedbank har sjunkit i värde under den här krisen och det är inte

läge att sälja just nu. Vi har lite dålig likviditet just nu p g a att vi inte har fått in

kursavgifterna från Studiefrämjandet.

Ann ordnar fikabiljetter till att handla för i köket och man swishar ett helt belopp på t ex 20 kr, 30 kr eller 50 kr för att minska avgiften för swish.

 

§ 20:039        Sektorernas rapport

                 Alla tävlingar och prov har ställts in under våren t o m 31 maj.

 

 

 

 

 

§ 20:040        Övriga frågor

                 Frågan angående kort på championatekipage togs upp. Det börjar bli fullt på

våra väggar. Vad gör vi? Carina undersöker om hon kan få tag på en ”väggmapp”, för att samla championatkort i. Susanne och Helle kollar vilka som kan samlas i den mappen (främst de som inte är medlemmar längre).

 

 

 

§ 20:041        Nästa möte

                 Nästa möte är onsdag 6 maj kl. 18.00. Klubbmötet är inställt.

 

§ 20:042        Mötets avslutande

                 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

                      Vid protokollet

 

Susanne Källman Petersson                                           Helle Jansson

mötessekreterare                                                            ordförande

 

 

 

Emma Erlingsson                                                           Stefan Larsson

justeringsman                                                                 justeringsman

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

lördag 14 mars 2020

protokoll styrelsemöte 11 mars 2020

     OSKARSHAMNS  BRUKSHUNDKLUBB

 

Protokoll styrelsemöte

Plats: Oskarshamns Brukshundklubb

Tid: onsdagen den 11 mars kl 18.00 – 19.30

Närvarande: ordförande Helle Jansson, vice ordförande Stefan Larsson, ledamöterna Carina Andreasson, Hannah Eklundh, Ann Svensson, Emma Erlandsson, Maria Lindén samt sekreterare Mariann Henriksen

 

§ 20:014        Mötets öppnande

                      Ordförande Helle Jansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§ 20:015        Godkännande av dagordning

                      Dagordningen genomlästes och godkändes.

 

§ 20:016        Val av två protokolljusterare

                      Till protokolljusterare valdes: Carina Andreasson och Emma Erlingsson

 

§ 20:017        Föregående protokoll. Helle läste upp föregående protokoll.

                     

 

§ 20:018        Ordförandes punkt.  Helle är kallad på möte till Tekniska kontoret på tisdag – gällande djurkyrkogården. Översiktsplan gällande Oskarshamns kommun har inkommit. Scaniamilen springs den 30 maj, vilket är samma dag som vi har tävling i lägre och högre klass. Helle har informerat om detta och att de behöver ta hänsyn till det.

 

§ 20:019        Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden.

 

§ 20:020        Post och skrivelser           

 1. Post inkommande/utgående. Se ovan
 2. Skrivelser inkommande/utgående. Skrivelse från arbetsförmedlingen gällande extratjänst. Mariann skickar inf vidare till Emma som åtar sig att kolla mera.

 

 

§ 20:021        Nytt beslutsärende. Beslut togs om att i fortsättningen ej ha enskilda punkter för varje sektor utan en övergripande punkt som heter Rapport från sektorerna. Stefan kommer att ha kontakt med Lotta – agilitysektorn, Helle har kontakt med Evelina – tävlingssektorn. Lotta får fria händer att ordna en tavla för tävlingsekipage. Vi ber att Lotta tar den tavla som redan finns i anspråk för detta. Ok att köpa in rengöringsmedel, magneter och pennor.

 

 

§ 20:022        Kassörens rapport – kassören var ej närvarande

 

§ 20:023        Utbildningssektorns rapport: Ann undrade hur fria tyglar hon har gällande att skicka personer på kurs. Vi anser att det är bra att kolla vad övriga i styrelsen tycker via messenger. Det är OK att skicka en person på kurs i specialsök, om vi har ett namn. Kursen är inom kort och det brådskar med ett namn. Bra att skicka in en intresseanmälan till kurs redan i höst – om vi har någon som är intresserad till våren.

                      Ann informerar om att vi  i fortsättningen kommer att ha beslutet att om du är en aktiv instruktör som tävlar själv och inte haft kurs under ett antal år, så är det fortfarande ok att ha kurs och vara instruktör. Om en instruktör känner sig ”ringrostig” kan Studiefrämjandet hjälpa till med en uppdatering. En person som själv är tävlingsaktiv kan ha kurs – då är personen instruktör i stället för SBK instruktör.

                      5 april kommer Ann tillsammans med Carina Andersson att ha en informationsdag för klubbens instruktörer.

                      Ann-Christine och Billy har erbjudit sig att ha en nybörjarkurs för de ekipage som står på reservlistan. Ann hjälper till med att administrera kursen i samarbete med Studiefrämjandet.

 • Träningstävling i lydnad – medlem i Oskarshamn 25 kr och övriga 50 kr. Första tillfället är 21 mars kl 15.00 . Övriga tillfällen är  26 april 17 maj och 28 juni. 4 klasser – start till klass 3.  Mariann skickar inf till Sandra och ber att hon lägger ut på Fb och på hemsidan. Vi informerar även Mönsterås BK.

 

 

§ 20:024        Tävlingssektorns rapport - inget

 

§ 20:025        Agilitysektorns rapport - inget

 

§20:026         Rasutvecklingssektorns rapport - inget

 

§ 20:027        Övrigt: Lotta Berg har skickat in frågan ang om vi, på ett medlemsmöte, är intresserade av att bjuda in och lyssna på Ida Kvarnström från Kalmar. Mariann informerar Lotta om att vi är intresserade.

 Lotta undrar ang en tävlingstavla i klubbstugan – se beslut.

                      Följande punkter togs upp och kommer att avhandlas vid kommande styrelsemöten.

                     

 • En vision? Vad vill vi? Vad kan vi göra för att synas? Öppet hus? Tipspromenad? 
 • KM, avtackning för de som lämnar styrelsen. KM priserna i lydnad delas i fortsättningen ut på tävlingen.  På sikt tänker vi att det vore bra om det var samma priser i KM agility och lydnad.
 • Vandringspris i agility – Marie Lindström har frågat ang vandringspris. Vi har funderingar på vilka poäng som gäller. Vi kommer att bjuda in Marie till ett styrelsemöte för att få mer inf om poängsystem och vandringspris. Stefan kontaktar Marie Lindström ang vandringspris i agility – ber att Marie L kommer med ett förslag.
 • Ann och Carina samt Helle kommer att åka på Distriktets Årsmöte den 15 mars.
 • Uthyrning av stugan. Vad gäller och vem ansvarar?
 • Kalendern. Helle har behörighet, men vill att fler ska ha behörighet. Mariann och Helle ansvarar i fortsättningen. Facebook – i frågar om Sandra kan göra det i fortsättningen.
 • Djurkyrkogården ska tas bort från hemsidan – tas upp vid nästa möte
 • Inför nästa årsmöte bör styrelsen ha mer koll på vilka personer som ska väljas om.
 • Licens till skott och bensinkort. Kenneth har de nu, men någon annan behöver ta över. Emma och Ann har också licens.
 • Värmeljus är förbjudet att ha i klubbstugan (även att ha liggande i skåp) eftersom råttorna är förtjusta i stearin. Mariann ber Sandra att lägga en blänkare på hemsidan och Hannah plastar in en skylt till klubbstugan.
 • Emma vill väcka liv i skotträningen. Tiden för skotträning på klubben är   varje torsdag kl 17.15 – 17.45 samt första torsdagen i varje månad kl 17.15 – 18.00. Finns det fler som är intresserade av skotträning undrar Emma?

 

§20:028         Nästa möte : onsdagen 8 april  och därefter 6 maj – även medlemsmöte , 3 juni, 12 aug, 9 sept (även medlemsmöte), 7 okt, 4 nov samt 2 dec. Ev kan datumet för medlemsmöte komma att ändras

 

§ 20:029        Mötets avslutning

                      Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Mariann Henriksen                                                         Helle Jansson

sekreterare                                                                      ordförande

 

 

 

Carina Andreasson                                                        Emma Erlandsson

justerare                                                                          justerare

 

 

Med vänlig hälsning!

Mariann Henriksen

 

onsdag 4 mars 2020

protokoll årsmöte 16 februari 2020

 

OSKARSHAMNS  BRUKSHUNDKLUBB

 

Protokoll Årsmöte

Plats: Oskarshamns Brukshundklubb

Tid: Söndag 16 februari 2020 kl. 14.00-15.30

§ 1                 Mötets öppnande

                      Vice ordförande, Helle Jansson, öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.

 

§ 2                 Val av protokolljusterare tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet

                      Som justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes

Marie Lindström och Hannah Eklund.

 

§ 3                 Fastställande av röstlängd

                      Närvarande vid mötet var 27 st medlemmar. Bilaga 1. Samtliga närvarande vid årsmötet vid årsmötet har närvaro- och yttranderätt.

 

§ 4                 Val av mötesordförande samt anmälan om styrelsens val av mötessekreterare

                      Som mötesordförande valdes vice ordförande Helle Jansson på förslag från årsmötet. Styrelsens val till att föra dagens protokoll var Susanne Källman Petersson.

                                        

§ 5                 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

                      På fråga av ordförande beslutades att mötet var utlyst enligt gällande stadgar.

 

§ 6                 Fastställande av dagordningen

                      Den föreslagna och utlämnade dagordningen fastställdes.

                     

§ 7                 Styrelsens berättelse från det sist förflutna verksamhetsåret

                      Verksamhetsberättelsen för 2019 genomlästes. Mötet tog upp att det fattades information i verksamhetsberättelsen. Det tillägget är: Hannah Eklundh kvalificerade sig till SM i rallylydnad och gick där till final. Sedan lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.

 

§ 8                 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om ekonomiska dispositioner

                      Balans- och resultaträkning för det sistflutna verksamhetsåret genomlästes och kassör Susanne Källman Petersson stod till förfogande vid eventuella frågor på denna. Kassören konstaterade att klubben har gjort ett plus-resultat istället för det budgeterade minus-resultatet. Bilaga 2, 3 och 4.

 

§ 9                 Revisorernas berättelse från det sist förflutna verksamhetsåret

                      Revisor Moa Gunnebrant läste upp revisorernas revisionsberättelse för 2019. Yttrandet bifogas protokollet. Bilaga 5.

Årsmötet beslutade att lägga revisorernas yttrande till handlingarna.

Årsmötet beslutade att fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen samt att årets resultat enligt styrelsens förslag överförs till nya balansräkning för verksamhetsåret 2020.

 

§ 10               Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

                      På fråga av ordförande beslutade årsmötet i enlighet med revisorernas yttrande att bevilja styrelsens ledamöter full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

 

§ 11               Fastställande av beslut om

 1. Inriktning och budget för kommande verksamhetsår

Klubbens verksamhetsplan för 2020 genomlästes. Budgeten genomlästes och ett tillägg gjordes under kostnader under agility, 750:- till arvode och 750:- bilersättning domare. Därefter godkändes budgeten. Därefter lades verksamhetsplaner och budget till handlingarna. Bilaga 6.

Årsmötet beslutade att lägga styrelsens förslag på mål med godkännande till handlingarna.

 1. Medlemsavgift för nästkommande år

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2020 ska vara oförändrad mot 2019. Men om SBK centralt höjer avgiften fick styrelsen bemyndigande att höja med motsvarande summa.

 

§ 12               Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 3 i stadgarna samt beslut om

suppleanternas tjänstgöringsordning  

Till ordförande i styrelsen för ett (1) år valdes Helle Jansson (nyval)

Till vice ordförande för ett (1) år (fyllnadsval) valdes Stefan Larsson (nyval)

Till kassör för två (2) år valdes Susanne Källman Petersson (omval)

Till ledamot för två (2) år valdes Hannah Eklundh (nyval)

Till ledamot för ett (1) år (fyllnadsval) valdes Ann Svensson (nyval)

Till suppleant för två (2) år valdes Maria Lindén  (omval)

Till suppleant för ett (1) år (fyllnadsval) valdes Emma Erlingsson (nyval)

 

§ 13               Val av revisorer enligt stadgarna i § 9

                      Till revisor för ett (1) år valdes Elin Engström (nyval)

                      Till revisor för ett (1) år valdes Jenny Karlberg Hagman (omval)

                     

                      Till revisorssuppleant för ett (1) år valdes Sven-Gunnar Ågren (omval)

                      Till revisorssuppleant för ett (1) år valdes Sofie Svensson (omval)

 

§ 14               Val av valberedning enligt stadgarna i § 10

                      Till ledamöter för ett (1) år valdes Evelina Ivarsson (nyval) och

                      Moa Gunnebrant 1 år (omval) sammankallande

Moa Gunnebrant är sammankallande.

 

§ 15               Omedelbar justering av § 12-14

Årsmötet beslutade att förklara ovanstående § 12-14 omedelbart justerade. Bilaga 7.

 

§ 16               Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats

under § 11

Inga ärenden eller motioner.

 

§ 17               Utdelning av medaljer och priser

Priser i form av vandringspriser i agility-KM, priser till klubbmästare i lydnad och årets tävlingsekipage delades ut. Årsmötet avtackade även avgående styrelseledamöter.

 

§ 18               Övriga frågor

                      Fler anmälningar i nybörjarkurserna än vad det finns platser, vad gör vi

då? Moa tar reda om man kan stå kvar i kölista och få förtur till eventuell

kurs senare i vår.

 

Sandra vill ha de nya funktionärernas mailadress, telefonnummer och vilken post att lägga in på hemsidan.

 

§ 19               Mötets avslutande

Mötesordförande Helle Jansson tackade för förtroendet att få hålla årsmötesförhandlingarna och tackade även för förtroendet att få leda klubben som ordförande under 2020. Därmed förklarades mötet avslutat.

 

 

 

Mötesordförande                                     Mötessekreterare

 

 

 

Helle Jansson                                           Susanne Källman Petersson

 

 

 

Justeras                                                     Justeras

 

 

 

Marie Lindström                                      Hannah Eklundh

 

 

 

 

Med vänlig hälsning!

Mariann Henriksen