Bloggarkiv

fredag 14 juni 2019

Protokoll styrelsemöte 12 juni 2019

Protokoll styrelsemöte

onsdagen 12 juni 2019 kl 18.15

 

Närvarande:

ordförande Maria Sjögren,  1:a ledamot Anna Engström, 1:a suppleant Kenneth Gustavsson samt sekreterare Mariann Henriksen. Helle Jansson var med vid beslutsfattande kl 18.45-19.00 via högtalartelefon.                    

                                                                                                                                  

          

  Dagordning

     § 19-082          Mötets öppnande

Maria öppnade mötet

 

         § 19-083     Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

 

         § 19-084     Val av protokolljusterare 

Anna och Kenneth  valdes till protokolljusterare

 

         § 19-085     Föregående protokoll

Anna läste upp föregående protokoll. Vi ska ta upp ang träningsledarbevis på instruktörsmötet.

         § 19-086     Ordförandens punkt

Maria hade inte något att ta upp.

 

         § 19-087     Bordlagda ärenden    

Inga bordlagda ärenden fanns

   

         § 19-088     Post och Skrivelser  

    

a)                         Post  inkommande/utgående

b)                         Skrivelser inkommande/utgående

 

        § 19-089       Nytt beslutsärende 

Vi beslutade att ta hjälp av studiefrämjandet vid anmälan till kurserna. Utvärdering görs på septembermötet. Helle Jansson var med på högtalartelefon vid samtal och beslut gällande denna punkt.  Vi beslutade också att höja kursavgiften till 1200 kr för kurser på 15 h (20 studietimmar á 45min).  I nybörjarkursen ingår då en kurslitteratur. Helle Jansson var med på högtalartelefon även vid denna punkt – både samtal och beslut.

   

        § 19-090       Kassörens rapport

På kontot finns idag 250 986kr

 

        § 19-091       Utbildningssektorns rapport

Alla kurser är slutförda. Instruktörsmötet är inbokat till den 24 juni – för att planera höstens kurser.

 

        § 19-092       Tävlingssektorns rapport

Kenneth rapporterade att planering av spårträning är på gång – en träningshelg med spår och lydnad.

 

        § 19-093       Agilitysektorns rapport

Ej närvarande.

 

        § 19-094       Rasutvecklingssektorns rapport

Ej närvarande

 

        § 19-095       Web-ansvarigs rapport

Web-ansvarig (Sandra Tvingsell) var med på mötet med Studiefrämjandet i måndags för att ta del av hur länkningen mellan klubben och studiefrämjandet ska fungera – inför  det att studiefrämjandet ska ta hand om kursanmälan.

 

        § 19-096       Övrigt

Arbetsdag /kväll planerades. Kenneth kommer att vara ansvarig. Mariann , Lotta och Kenneth bestämmer en dag/ kväll och meddelar datumet till Maria som lägger ut på Fb. Anmälan till Mariann som ansvarar för inköp av ngt att grilla + fika till de som deltager.

Bänkar, bro, ev klippa gräs, köra med trimmer, tömma soptunnor  och papperskorgar ute m fl sysslor.

 

Kenneth har varit i kontakt med kommunen som nu kommit med en spolbil för att fixa avloppet. Nu fungerar det igen.

 

Samtal ang djurkyrkogården. 

 

Vi behöver klippa med en trimmer runt huset och vid elstängslet – vem kan ansvara för detta?

 

        § 19-097       Nästa möte

Nästa möte är  15 augusti kl 18.15     (12 sept, 10 okt, 7 nov och 5 dec budgetmöte)

 

        § 19-098       Mötet avslutades

 

 

      

       

 

Med vänlig hälsning!

Mariann Henriksen

 

lördag 11 maj 2019

Medlemsmöte Oskarshamns brukshundklubb 2019-05-09


§ 1 Mötet öppnas 

Maria öppnade mötet. 

 

§ 2 Fastställande av röstlängd 

15 medlemmar närvarande och röstberättigade. 

 

§ 3Val av protokolljusterare 

Helle Jansson och Carina Andreasson 

 

§ 4 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Info på hemsida, facebook samt anslagstavlan i stugan. 

 

§ 5 Val av mötesordförande och styrelsens val av sekreterare 

Maria Sjögren, ordförande. Anna Engström, sekreterare 

 

§ 6 Fastställande av dagordning 

Ja, utökas till 12 punkter 

 

§ 7 Kassörens rapport 

Kassan 1200 kr, kökskassan 500 kr, Swedbank 38,000 kr, Swedbank fonder 222,000 kr
Tillgångar: 261,700 kr obetalda räkningar 4850 kr Totalt: 256,850 kr 

Frågan kom upp hur vi ligger till i förhållande till budget men det kan vi inte redogöra för då kassören inte är närvarande. 

 

§ 8 Styrelsen informerar 

Önskemål har funnits om uppbindningskrokar på plan, åtta finns nu uppsatta runt kurerna.  

Cecilia Ekbladh har ordnat en viltspårkurs 2/6 med Birger Fransson. Kursen är fullbokad med tio deltagare. 

Inplanerade lydnadshelgen med Hanna Nilsson blev tyvärr inställd pga för få deltagare. 

6/10 ska styrelsen (ordförande, kassör och sekreterare) åka på utbildning i föreningsteknik. 

Carina Andreasson och Maria Sjögren deltog i distriktets årsmöte i Vrigstad.  

I januari ordnade styrelsen en föreläsning i tävlingspsykologi med Nina Steinbach, 25 medlemmar deltog. 

Hemsidan är nu mobilanpassad. 

Förfrågan från Postnord som behöver plats för lunchrast för två medarbetare. Klubben får 3000 kr per år för detta.  

 

§ 9 Sektorernas rapporter 

HUS – två nybörjarkurser (á 15 h), två fortsättningskurser (á 15 h), en kortkurs nybörjare (5 h), rallylydnad (15 h) och en aktiveringskurs (5 h). Alla som anmält sig erbjöds plats i någon kurs. Anna Engström har varit på distriktets träff för utbildningsledare där man fick info om den nya instruktörsutbildningen. För att bli instruktör krävs att man blir rekommenderad av styrelsen, har gått bredvid i två kurser, går Studiefrämjandets ledarutveckling steg 1 innan man går instruktörsutbildningen. 

 

Önskemål om att medlemmar rapporterar sina aktiviteter till Studiefrämjandet, gäller tävlingar träningar med +3 medlemmar. En ansvarig för varje träningsgrupp. Aktiviteter meddelas Mariann, kan på sikt göras digitalt då Maria, Sandra och Mariann ska träffa rep. från Studiefrämjandet ang. detta.  

 

RUS – årets första MH genomfört. Ett till planeras 8 juli (fem platser). Klubben ska utbilda en egen testledare i juni, det blir Carina Andreasson. Behov av fler figuranter. Utbildningen tar två helger. Den som tycker det här låter spännande så kan man kontakta RUS och Carina. 

 

TS – spårtävling helgen som kommer, elva anmälda. Tidigare genomfört elittävling spår under våren, 7 starter. Klubben har fått fem nya spårläggare. Lydnadstävling alla klasser 13 april, 19 starter. 5 maj ordnade klubben en rallytävling, nybörjarklass och fortsättningsklass, dubbla klasser, med 64 starter. 

 

Framöver blir det en kick-off för spårläggarna. I höst apelltävling spår, lydnad alla klasser samt rallytävling avancerad och mästarklass, dubbla starter. 

 

Agility – städdag på söndag 12 maj. Sydostcupen 22 september. Kurs planeras för Matilda Hemborg 9 juni för klubbens tävlingsekipage. Matti Engström och Elita är kvalificerade till agility SM. 

 

§ 10 Val av sekreterare, fyllnadsval ett år. 

Valberedningens förslag: Mariann Henriksen. Mötet väljer Mariann till sekreterare. 

 

§ 11 Övrigt 

Löptik på klubben. Vänstra planen är öppen för träning med löptik, även agilityplanen. Hur kan vi meddela att löptik inte får vara på klubbens planer två dagar innan lydnads-/brukstävling? TS sätter upp skyltar två dagar innan tävling och lägger ut påminnelse på facebook. Carina A hjälper till med att skriva och laminera skyltar.  

 

§ 12 Mötets avslutande 

torsdag 9 maj 2019

Styrelsemöte Oskarshamns brukshundklubb 2019-04-11

Närvarande: Maria Sjögren, Maria Lindén, Anna Engström, Lotta Berg, Kenneth Gustavsson, Helle Jansson 

 

Anmäld frånvaro: Susanne Källman-Petersson 

 

Mötets öppnande 

 

Godkännande av dagordning 

 

3 Val av protokolljusterare: Carina och Helle 

 

Föregående protokoll 

 

5 Ordförandens punkt 

Josefine H. ska köpa ny toalettsits, den är beställd.  

 

6 Bordlagda ärenden 

 

Post och skrivelser 

 

8 Nytt beslutsärende 

 

9 Kassörens rapport 

252,516 kr på våra konton. Budgetutfall presenteras i nästa månad.  

 

10 Utbildningssektorns rapport 

Anna Engström är anmäld till KUL-träffen i Växjö 24 april. Ny kortkurs för nybörjare planeras i maj.  

 

11 Tävlingssektorns rapport 

Lydnadstävling på lördag 13 april, 20 anmälda ekipage.  

7 anmälda till elitspårtävlingen 20 april. Halkskydd på stegen behöver åtgärdas, Kenneth ordnar det.  

 

12 Agilitysektorns rapport 

Nytt datum för agilitytävlingen Sydostcupen, 22 september. Städdag planeras framöver för att se över agilityboden. 

 

13 Rasutvecklingssektorn 

Inbjudan till testledarutbildning i Mönsterås 15–16 juni. Oklart om vi har någon att skicka. 

 

14 Webansvarigs rapport 

Sandra ska ta bort texten om lydnadsskåpet från hemsidan. Vi ska lägga ut info om pris för delmedlemsskap (när man är medlem i annan klubb).  

  

15 Övrigt 

Utlånad dator till förra sekreteraren ska lämnas åter. Helle håller i det.  

Lydnadshelg planeras i maj för Hanna Nilsson.  

Diskussion om hundträning i köket/i stugan, styrelsen tycker det är viktigt att klubben är öppen för alla medlemmar och alla grenar.  

Påminna på fb om att man inte tar med löptikar till klubben två dygn innan tävling.  

Maria håller på att få fatt i ansvarig på kommunen för att få avspärrningsband.  

Önskemål att skriva upp klubbens tävlingsdagar på t.ex. biblioteket. Även någonstans på klubben. Kanske på white-boarden utanför sekretariatet.  

Valberedningen har fått i uppdrag att hitta förslag till ny sekreterare, inte helt lätt så styrelsen diskuterade lite olika lösningar. 

Fönsterruta trasig efter uthyrning vid nyår. Klubben måste laga och skicka faktura till den som hyrde. Maria kollar med Helen. Frågan tas upp igen vid nästa möte. 

Förfrågan från Cecilia Ekblad om att anordna viltspårföreläsning i vår och ev. senare en viltspårkurs. Styrelsen säger ja.  

 

16 Nästa möte 

9 maj, styrelse- och medlemsmöte. Kallelse skickad med tanke på fyllnadsval till sekreterare.  

 

17 Mötets avslutande