Bloggarkiv

söndag 19 januari 2020

Protokoll styrelsemöte 16 januari 2020

                   Protokoll   styrelsemöte

                   Torsdagen den 16 januari 2020  kl 18.15

Närvarande:

ordförande Maria Sjögren, 1:a ledamot Anna Engström, 2.a ledamot Carina Andreasson,  2:a suppleant Maria Lindén, 3:e ledamot Lotta Berg, samt sekreterare Mariann Henriksen

 

   

 

         § 19-183                      Maria  öppnade mötet

 

         § 19-184                       Godkännande av dagordningen

 

         § 19-185                       Till  protokolljusterare  valdes Lotta Berg och Carina Andreasson

 

         § 19-186                       Föregående protokoll lästes upp

 

§ 19-187                       Ordförandens punkt 

Maria informerade om att hon varit i kontakt med Anton Sejnehed ang Djurkyrkoården och informerat om att Brukshundklubben inte vill vara med på något sätt, utan vill avsäga sig allt ansvar. Anton kommer att höra av sig när det finns en lösning så att klubben kan höra av sig till de personer som har en gravplats. Detta skall göras brevledes. Carina Andreasson åtar sig att vara ansvarig för att personerna får den informationen.

 

         § 19-188                       Bordlagda ärenden  Djurkyrkogården bör bevakas – se ovan

 

         § 19-189                       Post och Skrivelser      

  1.  Post  inkommande/utgående

 

  1. Skrivelser inkommande/utgående.                               Inbjudan till instruktörsutbildning i specialsök från Studiefrämjandet

 

         § 19-190                       Nytt beslutsärende   - inget.   

 

 

         § 19-191                       Kassörens rapport  268 000kr finns för närvarande.

 

 

§ 19-192                       Utbildningssektorns rapport 

Anna E rapporterade ang att hon hoppar av HUS sektorn och att någon annan måste ta över det uppdraget. Det uppdraget måste tillsättas av nya styrelsen efter årsmötet. Anna lämnar över USB sticka med information.

 

 

§ 19-193                       Tävlingssektorns rapport 

Maria behöver köpa nya rosetter till  rallylydnadstävlingar. Styrelsen godkände detta. Rosetter beställs till pristagare (1:a, 2:a och 3:a ) kommer att  finansieras av försäljning av titelrosetter.

 

§ 19-194                        Agilitysektorns rapport  

Lotta informerade om att Ida Kvarnström har kontaktat henne ang att Ida vill anordna en stor agilitytävling i Kalmar vartannat år och resterande år finns möjlighet att ordna andra evenemang som utställning, rally mm. Ida vill ha tag på funktionärer från de olika klubbarna. Lotta föreslår att vi under våren anordnar en klubbdag där Ida bjuds in för att berätta mer om upplägget för alla intresserade. Vi pratar om att lägga det ihop med ett medlemsmöte under våren. Lotta ansvarar för att hålla punkten levande.

 

§ 19-195                        Rasutvecklingssektorns rapport                                                       Carina informerade om att tre MH är inplanerade under året – lö 19 maj, to 2 juli (kvälls - MH) och lö 26 sept. Nytt material behöver köpas in eftersom nya regler har kommit. Inköpen kommer att göras efter det att budgeten är godkänd.

 

§ 19-196                        Övrigt

För löptik gäller följande: Löptik hänvisas till planen på vänster sida - från klubbhuset sett. Inga löptikar på stora appellplanen – med undantag för agilitydelen längst ner. Där är löptikar välkomna för att träna agility. Tänk dock på att inte gå över stora appellplanen utan på vänster sida eller på grusvägen/cykelvägen, när du ska dit.

 

§ 19-197                        Nästa möte är årsmötet 16 februari.

        

         § 19-198                        Maria avslutade mötet  

 

 

 

 

______________________________                          __________________________________

Maria Sjögren     ordförande                                        Mariann Henriksen sekreterare

 

     

 

____________________________                               ________________________________

Lotta Berg                                                                      Carina Andreasson

 

tisdag 10 december 2019

Protokoll från styrelsemöte 5 dec 2019

                   Protokoll  styrelsemöte

                   Torsdagen den 5 december  2019  kl 18.15

Närvarande:

ordförande Maria Sjögren, kassör Susanne Källman Petersson, 1:a ledamot Anna Engström,  2:a suppleant Maria Lindén, 3:e ledamot Ann- Charlotte Berg, samt  

sekreterare Mariann Henriksen.

Anmäld frånvaro: Helle Jansson och Carina Andreasson

 

 

         § 19-166                      Maria öppnade mötet

 

         § 19-167                       Dagordningen godkändes

 

         § 19-168                       Till protokolljusterare valdes Maria Lindén och Lotta Berg

 

         § 19-169                       Föregående protokoll lästes upp

 

         § 19-170                       Ordförandens punkt. Anton Sejnehed har inte hört av sig ang

                                              djurkyrkogården.

 

         § 19-171                       Bordlagda ärenden  - inga

 

         § 19-172                       Post och Skrivelser      

  1.  Post  inkommande/utgående – inbjudan till föreningsriksdagen. Susanne deltog 28 nov

 

  1. Skrivelser inkommande/utgående - inga

 

        § 19-173                         Nytt beslutsärende    -  Styrelsen beslutar att sponsra SM deltagare             

                                               med 1000 kr

 

 

§ 19-174                      Kassörens rapport  - totalt finns 276 000 kr

 

 

§ 19-175                    Utbildningssektorns rapport - till våren planeras följande kurser: Maria

nybörjarkurs, Lisa nybörjarkurs och Josephine fortsättningskurs. Jennie

 V aktiveringskurs, Malin B ev agilitykurs, Anngelica en kortkurs,

 fortsättningskurs i rally. Anna kommer att vara klubbvärd varannan

torsdag – som hjälp till dem som tränar på planen.

 

 

        § 19-176                        Tävlingssektorns rapport – ingen närvarande

 

        § 19-177                        Agilitysektorns rapport - Aktivitetsdag på Guldhunden sö 15

                                              december. Gemensam träning är planerad till söndagar kl 17 - 20            

 

        § 19-178                         Rasutvecklingssektorns rapport

 

§ 19-179                        Budget 2020. Kassören presenterade budgetförslaget för 2020. 

 

§ 19-180                        Övrigt.   Moa har varit i kontakt med OP kuvert, men tyvärr fanns ingen

    möjlighet att hyra lokal hos dem.

 

  § 19-181                       Nästa möte 16 jan 2020 och därefter årsmöte 16 febr 2020

       

         § 19-182                        Mötets avslutades

 

 

 

 

Med vänlig hälsning!

Mariann Henriksen

 

lördag 9 november 2019

Styrelsemöte 7 nov 2019

 

Medlemsmöte 7 nov 2019

Medlemsmöte – Oskarshamns BK

torsdagen den 7 november 2019

närvarande 20 personer

 

 

            

 

     § 1                       Maria öppnande mötet

 

         § 2                       Dagordningen godkändes

 

         § 3                       Till protokolljusterare valdes Ann Svensson och Stefan Reinisch

         § 4                       Information från styrelsen - Maria berättade att en viltspårkurs arrangerades på klubben den 2/6. Dagen var uppskattad. Cecilia Ekblad var den från klubben som höll i trådarna. Vi har bestämt (se fb) att om man vill ha en logga på sina kläder så sponsrar klubben denna. Man kontaktar Helle om man vill ha en logga eller veta mer. 5 juli var en arbetsdag på klubben - grästrimning, gräsklippning, arbete på djurkyrkogården, lagning av utemöbler mm.

 

       § 5                        Kassörens rapport - 284 000 kr finns i dagsläget, rapporterade

Susanne.

 

§  6                       Utbildningssektorns rapport – Anna E informerade om att klubben har en nyutbildad instruktör i rally – Angelica Slättås. Klubben har under året haft flera kurser, nybörjarkurs, fortsättningskurs, nybörjarkurs i rally, agilitykurs och tävlingslydnadskurs. I våras även en aktiveringskurs.

                            Vi efterlyser en lokal med tak över huvudet och lyse. Om någon vet var det kan finnas så är vi på klubben intresserade. Då skulle vi ha möjlighet att träna under vintertid och ev också ha kurser. Big Bang eller OP Kuvert- står de lokalerna tomma? Någon i klubben som vet? Hör av er till Maria Sjögren eller någon annan i styrelsen i så fall.

                                  Sandra ber att alla som har en nyckel till fd träningslokalen i källaren under Gymmet lämnar tillbaka den till Sandra. Gymägaren  har bett att få tillbaka alla nycklar.

 

        § 7                        Tävlingssektorns rapport – 6 anmälda till appelltävlingen och 5 kom.

                                           Lydnadstävling och KM i augusti – 25 anmälda.

                                           Rallytävling – 70 starter .                  

 

§ 8                        Agilitysektorns rapport – Lotta informerade om att sektionen haft en städdag, där bl a. en ramp byggdes och  fack till tunnlarna fixades. Hopphinder har renoverats. Klubbmästerskap har hållits. Sydostcupen har anordnats och Oskarshamn vann. En gemensam dag på Guldhunden är bokad till 15 dec. Malin E har fixat.

 

§ 9                        Rasutvecklingssektorns rapport Cecilia är ny figurant och Carina Andreasson är ny testledare. Tre  MH har hållits – sammanlagt 18 hundar har testats.

 

§ 10                      Djurkyrkogården – Maria informerade om bakgrunden. Maria har varit på möte med kommunen. Klubben har för närvarande inte någon person som har tid och möjlighet att sköta djurkyrkogården.  Vi röstade för att detta är kommunens ansvar. Maria informerar kommunen om vårt beslut

 

§  11                          Övrigt – intresse finns för aktiveringskurs eller kurs i nosework.

Styrelsen (Anna E)  kontaktar Anna Lingman och informerar om att intresse finns. Sandra   undersöker möjligheten att ordna en kurs i nosework. Stefan Larsson erbjuder sig att ha en nybörjarkurs i nosework.

 

        § 12                          Maria avslutade  mötet

 

 

 

Med vänlig hälsning!

Mariann Henriksen

 

fredag 11 oktober 2019

Protokoll - styrelsemöte 10 oktober 2019

 

Protokoll vid styrelsemöte

Torsdagen den 10 oktober  2019 kl 18.15

 

Närvarande:

ordförande Maria Sjögren, vice ordförande Helle Jansson, 1:a ledamot Anna Engström, 2.a ledamot Carina Andreasson, 3:e  ledamot Ann-Charlotte Berg, 2:a suppleant Maria Lindén samt sekreterare Mariann Henriksen

 

         

     

 

         § 19-133     Maria öppnade mötet

 

         § 19-134     Dagordningen godkändes

 

         § 19-135     Till protokolljusterare valdes   Helle och Carina

 

         § 19-136     Föregående protokoll lästes upp

Pengarna från Studiefrämjandet har kommit in till klubben nu.

 

         § 19-137     Ordförandens punkt

Maria berättar ang djurkyrkogården. Kommunen har haft möte med Veronica m fl och  de är överens om att de vill att brukshundklubben har hand om djurkyrkogården. Vår plan är följande och det har Maria informerat kommunen om. Maria skriver på fb att vi söken ngn medlem som kan ta ansvar för Djurkyrkogården, på medlemsmötet 7 nov tas frågan upp och om det finns någon som är intresserad kommer den personen att få ta hand om den. Finns inte någon intresserad, så informerar Maria kommunen om att vi inte har möjlighet att hjälpa till.

 

         § 19-138     Bordlagda ärenden

Finns inga bordlagda ärenden.

       

         § 19-139     Post och Skrivelser      

  1.  Post  inkommande/utgående

Kallelse till distriksmöte den 6 nov kl 19 på Njudungs Bk

  1. Skrivelser inkommande/utgående
  2.  

        § 19-140       Nytt beslutsärende   

Protokollet kommer att skickas ut till samtliga ledamöter. Mariann skriver vilka två som är protokolljusterare.

Beslutades att mobilt bredband, projektor, datorer, chip-avläsare, Ica-kort kommer att finnas på Kummelvägen 52 hos Helle. Om man vill låna åker man till Helle, som antecknar vem som lånar. Detta för att vi ska ha koll på var alla prylar finns.

 

        § 19-141        Kassörens rapport

Saldo den 11/10 är 281 500 kr

 

        § 19-142       Utbildningssektorns rapport

Anna informerade om att de flesta kurser nu är avslutade. Distriktet ordnar en inspirationsdag i december. Anna har skickat ut en inbjudan i juni, hon skickar ut inbjudan igen.

 

        § 19-143       Tävlingssektorns rapport

Helle rapporterade från appelltävlingen 14 september. Rallytävlingen funkade bra – 70 starter. Fick beröm på fb.

 

        § 19-144       Agilitysektorns rapport

Lotta informerade om att Sydostcupen gick bra.

 

        § 19-145       Rasutvecklingssektorns rapport

MH den 21 september avlöpte väl – sex hundar. UppfödarMH den 26 /10 – 9 hundar är anmälda. Cecilia är nu färdig figurant.  Carina gjorde sitt första MH som testledare den 21 september.  Gräsklippning behövs på den plan där MH ska hållas.

 

        § 19-146       Web-ansvarigs rapport

Denna punkt kommer att strykas från och med nästa möte. Web ansvarig kommer att rapporteras under övrigt i fortsättningen.

 

        § 19-147       Övrigt

Gräsklipparen är lagad och på väg hem.

Tips till alla som är funktionär på våra tävlingar är att det finns orange T-shirts i sekreteriatet. Man lånar en T-shirt, använder den, tar hem och tvättar den och lägger tillbaka den. Det ser ju trevligt ut med enhetlig klädsel på tävlingsdagen.

 

        § 19-148   Nästa möte är to 7 november kl 18.00 OBS tiden!  ( medlemsmöte 19.00  och 5 dec budgetmöte).

 

        § 19-149       Maria avslutade mötet

 

Justeras av:

 

 

Helle Jansson

 

 

   Carina Andreasson

 

måndag 16 september 2019

Protokoll Styrelsemöte 12 september 2019 Oskarshamns BK

 

Protokoll styrelsemöte

Torsdagen den 12 september 2019 kl 18.15

 

Närvarande:

ordförande Maria Sjögren, kassör Susanne Källman Petersson, 1:a ledamot Anna Engström, 3:e  ledamot Ann-Charlotte Berg, 1:a suppleant Kenneth Gustavsson

Anna Engström skrev protokoll

         

 Föreslagen dagordning

     § 19-116          Maria öppnande mötet

 

         § 19-117     Dagordningen godkändes

 

         § 19-118     Till protokolljusterare  valdes Lotta Berg och Kenneth Gustafsson.

         § 19-119     Anna läste upp föregående protokoll

 

         § 19-120     Ordförandens punkt.

 

§ 19-121            Bordlagda ärenden:

  Utvärdering gällande studiefrämjandet. Vi är nöjda med hur anmälan har fungerat. Anmälan gick smidigt, man fick omgående en bekräftelse på att anmälan var registrerad och inom några dagar kom ett besked om man fått plats eller inte. Något fel blev det med länken till rallylydnadskursen men det var troligtvis pga den mänskliga faktorn. Kassören tar upp att vi ännu inte fått besked om när klubben får kursavgifterna från Studiefrämjandet. Vi bestämmer att använda Studiefrämjandet även till vårens kursanmälan.

   Djurkyrkogården – Maria har ännu inte kallats till något möte med ansvariga på kommunen.

  Funktionärskläder

  Orange t-shirts användes på lydnadstävlingen i augusti.

  Väggen ”Vi tränar för Oskarshamns BK,”

   Önskemål om uppdaterade bilder med aktuella ekipage och information om vilka grenar och i vilka klasser. Kontinuerligt uppdatera den. Maria lägger ut frågan på fb om någon medlem vill ha hand om detta.

       

         § 19-122     Post och Skrivelser      

  1.  Post inkommande

Inbjudan till kurs i föreningsteknik från distriktet i oktober. Den ställs dock förmodligen in på grund av bristande intresse.

  1. Skrivelser inkommande/utgående - inga

 

        § 19-123       Nytt beslutsärende 

                                                              Vi har fått ett sent avhopp, en skrivare till helgens rallytävling har

                                                              fått ställa in med kort varsel. Maria har efterlyst en ersättare, den

                                                              enda som erbjudit sig bor i Stockholm. Det innebär lite ökade rese-

                                                             kostnader för klubben men mötet beslutar att inget annat val finns än

                                              använda henne.

 

       § 19-124        Kassörens rapport. Efter klubbens städdag skänktes 200kr till   

                                               klubben som tack för att vi gjort så fint på djurkyrkogården. Det

                                                     238,900kr totalt och en obetald räkning på 630kr. 283,270kr kvar.

                                                              Inget budgetutfall gjort då vi inte fått in höstens kursavgifter ännu.

                                                                                      

        § 19-125       Utbildningssektorns rapport

                                                              Fulla kurser med ett undantag, aktiveringskursen blev inställd på

                                                              grund av för få anmälningar.

 

§ 19-126                Tävlingssektorns rapport.

    Lydnadstävling med KM samt agility KM har hållits på klubben. På 

    lördag apelltävling. Klubben har skickat blommor till markägaren

    som tack för att ängarna är slagna inför spårtävlingen. 70 anmälda

    till rallytävlingen 15/9.

                            

        § 19-127       Agilitysektorns rapport

Sydostcupen den 22 september. Hinderparken står ut och det fungerar

bra. Gräsklippsansvariga meddelar agilitysektorn när det är dags för

   gräsklippning så att hindrena är undanflyttade. Viktigt att tänka på  

  att flytta undan hinder inför gräsklippning.

 

        § 19-128       Rasutvecklingssektorns rapport

                                                              MH 21/9 – sex hundar anmälda samt ett uppfödar MH den 26/10.

 

        § 19-129       Web-ansvarigs rapport

 

        § 19–130      Övrigt

                                                              Inför mötet ang. djurkyrkogården. Maria lägger ut en förfrågan på

                                                              fb om det finns någon medlem som kan tänka sig att ta ansvar för

                                                             djurkyrkogården. Om det inte finns någon som vill det, då avsäger

                                                             sig klubben ansvaret och ber kommunen ordna någon annan ansvarig.

 

        § 19-131       Nästa möte är torsdagen den 10 oktober  kl 18.15 (7 nov medlemsmöte

                                                              och 5 dec budgetmöte)

 

        § 19–132      Maria avslutande mötet

 

 

     

       Justerare:

 

____________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________

 

 

lördag 17 augusti 2019

Protokoll Styrelsemöte 15 aug 2019 Oskarshamns BK

Protokoll styrelsemöte Oskarshamns BK

Torsdagen den 15 augusti 2019 kl 18.15

 

 

Närvarande: vice ordförande Helle Jansson, , 1:a ledamot Anna Engström, 2.a ledamot Carina Andreasson, 3:e  ledamot Ann-Charlotte Berg, 1:a suppleant Kenneth Gustavsson, 2:a suppleant Maria Lindén samt sekreterare Mariann Henriksen

 

         

 

     § 19-099          Helle  öppnande mötet

 

         § 19-100     Godkännande av dagordning

 

         § 19-101     Val av protokolljusterare    - Carina och Kenneth

 

         § 19-102     Föregående protokoll lästes upp av sekreteraren

 

         § 19-103     Ordförandens punkt – djurkyrkogården kommer att tas upp under punkt beslut §19-106

                

§ 19-104               Bordlagda ärenden    -

På mötet i sept kommer vi att utvärdera ang anmälan till Studiefrämjandet.  

Funktionärsjacka eller väst?

Väggen Vi tävlar för Oskarshamns BK.  Den är inaktuell  - hur gör vi? Vem ansvarar?

 

  

         § 19-105     Post och Skrivelser      - inga skrivelser 

a)                         Post  inkommande/utgående

b)                         Skrivelser inkommande/utgående

c)                         .

§ 19-106                Nytt beslutsärende   -    Djurkyrkogården diskuterades. Tankar kring en ev minneslund, årsavgift för att ha en grav,  2 år, enbart kremerade djur?  Är det brukshundklubbens uppgift? Vi är oroliga för att vi inte har någon medlem som kan ta hand om kyrkogården.  Alla utom Carina är överens om att vi inte önskar vara ansvariga för djurkyrkogården.                   

Det är viktigt hur kontraktet skrivs eftersom vi är beroende av skogen intill för MH. Maria kommer att närvara på möte med kommunen.

 

Beslut om att Öppet hopphinder tas ut och att ett nytt budgeteras och köps in till nästa budgetår.

                              

§ 19-107                 Kassörens rapport – kassören var ej närvarande. Inf kassa 1200 kr, kökskassa 500 kr. Swedbank 17 400 kr Fonder 240 300kr och obetalda räkningar 1349 kr. Totala saldot är  238 951 kr

 

        § 19-108       Utbildningssektorns rapport – Anna informerade om att kursanmälan flutit på – utvärdering i september. Anna har beställt hem boken Bäst var dag till instruktörer som håller  kurs samt till deltagare i Nybörjarkurserna. I höst  (2 dec) är det en inspirationshelg i Värnamo för instruktörer. Aktiva instruktörer kommer att få åka.

 

        § 19-109       Tävlingssektorns rapport. Tävling lydnad på lö 17 aug – 24 anmälda.

Helle ansvarar för tävling och mat. 14 pt är det appelltävling. Helle och                                      Kenneth kommer att samla alla som har hand om ett spår för att

 

        § 19-110       Agilitysektorns rapport. KM på sö 18 aug. Sydostkupen 22 sept.

Tanke på att ibland på lämna hinder ute eftersom det tar väldigt lång tid att få fram alla hinder. Det skulle bli fler aktiva och större aktivitet. Mer samtal  under punkten övrigt.

 

§ 19-111                Rasutvecklingssektorns rapport. Carina informerade om MH 21 sept – 3 anmälda just nu. Förfrågan om uppfödar MH för briarder -9 intresserade. Carina är färdig testledare för MH. Cecilia Ekbladh och Maria Lindén kommer att gå en utbildning för att få vara funktionärer. M1 den 22 aug på Mönsterås BK. Carina ser en ökad efterfrågan för MH.

 

        § 19-112       Web-ansvarigs rapport . Inga uppgifter.

 

§ 19-113                Övrigt. Agilityhinder – är det ok att lämna dem ute? Detta är ok för styrelsen. Förslag från styrelsen är att vi kollar om det finns gamla hinder och tunnlar som vi kan ha ute som prov. Tavlor  om att det bara är för klubbens medlemmar och grupp på fb vore bra.

                             Helle tar upp frågan ang ett öppet hinder och om det finns pengar till inköp – cirka 900 kr. Alt att det tävlingshinder som finns tas ut och ett nytt tävlingshinder köps in.

 

Helle informerade om klubbkläder – blå jacka från Engelssons – 499 kr om man vill ha och en logga per medlem är gratis. Loggan kan man själv bestämma var man vill ha. Vill man ha fler kostar de 50 kr styck. För mer inf – kontakta Helle Jansson.

 

Ny logga – kontakta Helle om ni vill ha den.

 

Maria ställde frågan om Funktionärsjacka eller väst som funktionärer kan ha på tävling.  Diskuteras på budgetmöte i december. Bordlägges

 

Championatstavlor – ramarna finns på klubben. Den som blivit champion ansvarar själv för foto och text. Mariann pratar med Marie Lindström och Hanna Eklundh.

 

Väggen med Vi tävlar för Oskarshamns BK – är ej akuell och uppdaterad. Hur ska vi göra med den? Bordlägges.

Kenneth informerar om att gräsklipparen är trasig. Kenneth försöker lösa problemet.

 

 

        § 19-114       Nästa möte är den 12 sept ( 10 okt, 7 nov och 5 dec budgetmöte)

 

        § 19-115       Mötets avslutande 

 

 

 

Med vänlig hälsning!

Mariann Henriksen