Bloggarkiv

lördag 8 maj 2021

protokoll - Styrelsemöte 5 maj 2021

    Protokoll  styrelsemöte on 5 maj 2021  kl 18-20 (digitalt)

 

Närvarande:

Ordförande Helle Jansson, kassör Susanne Källman Petersson, ledamöterna Carina Andreasson,  Ann Svensson, Hannah Eklundh, suppleanterna Lotta Berg och  Daniel Persson samt sekreterare Mariann Henriksen

 

 

 

        § 21:040                        Helle öppnande mötet och hälsade välkomna

 

 

         § 21:041                       Dagordningen godkändes

 

 

         § 21:042                       Till protokolljusterare valdes Carina Andreasson och Ann Svensson

                

 

         § 21:043                       Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

 

 

§ 21:044                       Ordförandens punkt - Helle har varit i kontakt med kommunen. 

 • Kommunen klipper även i år gräsmattan.
 • Belysningen på planen kommer att förbättras,  6-8 stolpar kommer att sättas upp längs med diket.
 • När Oskarshamn arrangerar O-ringen 2024 kommer det att finnas plats för 84 husvagnar – hyran för dessa platser blir pengar som tillfaller Oskarshamns BK.
 • Kommunen har kollat ang. värmeluftspump – Helle har önskat både på över och undervåningen, men med prio på undervåningen.
 • Kommunen har sagt Nej till staket runt agilityplanen.
 • Ev kan kommunen skotta planen vid Äppelbo, så att vi kan träna där vintertid.

                       

 

 

§ 21:045                      Bordlagda ärenden – Sandra Tvingsell och Mattias Engström är två namn som åtar sig att utse valberedning.

 

 

       § 21:046                       Post och Skrivelser      

 1.  Post inkommande/utgående – inga

 

 1. Skrivelser inkommande/utgående - inga

 

       § 21:047                      Sektorernas rapporter

 • 8 hundar är anmälda till MH 13 maj på klubben.
 • Ansökan om lydnadstävlingar 2022 – följande datum 8 jan inomhus i ett stall i Kalmar, 17 april, 28 maj och 6-7 aug.
 • Flera sommarkurser är planerade informerar Ann. Hannah lägger ut kursutbudet på fredag.

 

       § 21:048                     Susanne lämnade rapport enligt följande: Klubben har obetalda räkningar på 4 761 kr och ett saldo på 342 739kr, när räkningarna är betalda.

 

 

§ 21:049                      Beslut: Beslutades att det är ok att gå sommarkurs utan att vara medlem i Oskarshamns Brukshundklubb.

                                   

                                           

       § 21: 050                     Övrigt: Inomhushall är lagt på is – tills Coronan är över.

Helle informerade om att låset till sekretariatet är utbytt och bara ett fåtal nycklar är utlämnade. Låset till altandörren är smort och följande gäller: vrid ett halvt varv för att låsa upp och vrid sedan ett halvt varv igen för att låsa. OBS! Alltså bara ett halvt varv.

Studiefrämjandet håller i utbildningar för styrelsen. Ann undersöker möjligheten med Carina på Studiefrämjandet.

Hannah kollar vad en klicker och en godisficka med Oskarshamns BK logga skulle kosta att ta fram.

 

 

§ 21:051                    Nästa möte är bestämt till 2 juni kl 18-20

       

 

         § 21:052                      Helle avslutande mötet

 

 

 

 

 

torsdag 8 april 2021

Protokoll Styrelsemöte 7 april 2021

Protokoll  styrelsemöte on 7 april 2021  kl 18-20 (digitalt)

 

Närvarande:

Ordförande Helle Jansson, vice ordförande Stefan Larsson,  kassör Susanne Källman Petersson, ledamöterna Ann Svensson, Hannah Eklundh, suppleanten Daniel Persson samt sekreterare Mariann Henriksen

 

 

 

        § 21:027                        Helle öppnande mötet och hälsade välkomna

 

 

         § 21:028                       Dagordningen godkändes

 

 

         § 21:029                       Till protokolljusterare valdes Hannah Eklundh och Ann Svensson

                

 

         § 21:030                       Föregående protokoll godkändes

 

 

§ 21:031                       Ordförandens punkt - Helle hade inget att rapportera. Beslut om vi önskar att kommunen även i år klipper

                       gräsmattan. Se beslut.

 

 

§ 21:032                    Bordlagda ärenden – Josephine Hjälteryd hjälper till med stugan inomhus Michael Hortlander hjälper gärna till med arbete utomhus men vill inte själv vara ansvarig.

                                  Nyckar diskuterades och vi tittade på de uppgifter som Hannah har fått från Sjögrens Lås.Se beslut.

                                  Lydnadstävlingen den 1 maj ställs in. Susanne tar kontakt med Karin Falk angående detta.

                                  Utbildningen för styrelsen flyttas till i höst pga. Corona

                                  Två namn till valberedningen flyttas fram – vi har inga namn i dagsläget. Mariann tillfrågar två personer.

                                 

 

         § 21:033                       Post och Skrivelser      

 1.  Post inkommande/utgående – inga

 

 1. Skrivelser inkommande/utgående - inga

 

         § 21:034                    Sektorernas rapporter - Agility – Mattias har kollat att det behövs cirka 100 m och att det kommer att kosta 13 000 kr för staketet. Diskussion kring om klubben ska bekosta detta. Se beslut.

                                            Klubben kommer att arrangera MH den 13 maj. 6-7 anmälda.

 

 

       § 21:035                     Susanne lämnade rapport enligt följande: Klubben har obetalda räkningar på 0 kr och ett saldo på 326 400kr.

 

 

§ 21:036                      Beslut:

Beslutades att Nycklar till klubbstugan från och med 7 april kostar 400 kr och att man får 200 kr när man lämnar tillbaka sin gamla nyckel.  Susanne kommer att ansvara för nycklarna och det är till 

Susanne man vänder sig om man vill kvittera ut en nyckel till klubbstugan och agilityboden.

                                           

Beslutades att byta lås till sekretariatet. Susanne och Helle ansvarar för antal nycklar och vem som ska få en

                                            nyckel.

 

Beslutades att agilitysektionen får 13 000 kr för inköp av staket. Innan detta görs måste kommunen tillfrågas om det är OK och vi behöver också i samarbete med kommunen besluta om var staketet ska sättas. Agilitysektorn får ansvara för klippning av gräset innanför staketet om kommunens gräsklippare inte kan klippa där. Mariann ber Mattias kontakt Helle – Helle ansvarar för att tillfråga kommunen.

 

Beslutades att Helle ber kommunen om att klippa gräsmattorna.

 

Ansvarsområden diskuterades och beslutades enligt följande:

                                            Träd – Mariann

                                            Gräsklippning, trimmer – Daniel

                                            Stugan inne – Ann S i samarbete Josephine Hjälteryd

Stugan ute + elstängsel – Stefan Larsson i samarbete med Daniel. Mikael Hortlander hjälper också gärna till

                                            Kontakt med kommunen – Helle

                                            Tömma papperskorgar – Lotta

                                            Inköp av förbrukningsmaterial (papper, sopsäckar, kontorsmaterial  mm)

– Susanne

                                           

 

            § 21: 037                Övrigt:

Inomhushall diskuterades. Hannah har kollat angående kostnader för inomhushallar, men det är svårt att veta kostnaden när man inte vet var den i så fall ska ligga. I första hand behöver vi ha mark där hallen kan byggas.

Helle har varit i kontakt med Värnamo Brukshundklubb och deras hall kostade drygt 3 miljoner – utan toaletter. När Coronaläget är bättre kommer vi att träffas på plats för att diskutera inomhushall.

 

Mariann informerade om att kommunen kommer att ta ner björkarna vid sekretariatet under våren.

 

Samtal kring aktiviteter för klubben. Vi kommer att diskutera denna fråga när Coronaläget är bättre och restriktionerna har lättat.

 

Daniel kommer att klippa ner syrenen.

 

 

Ann och Helle bestämmer tillsammans vilka lydnadstävlingar klubben ska ansöka om 2022.

 

 

 

§ 21:038                    Nästa möte är bestämt till 5 maj kl 18-20

       

 

         § 21:039                      Helle avslutande mötet

 

 

 

lördag 13 mars 2021

Protokoll - styrelsemöte 10 mars 2021

    Protokoll  styrelsemöte on 10 mars 2021  kl 18-20 (digitalt)

 

Närvarande:

Ordförande Helle Jansson,ledamöterna Carina Andreasson, Ann Svensson, Hannah Eklundh, suppleanterna Lotta Berg och Daniel Persson samt sekreterare Mariann Henriksen

 

 

 

 

        § 21:014                        Helle öppnande mötet och hälsade välkomna

 

 

         § 21:015                       Dagordningen godkändes

 

 

         § 21:016                       Till protokolljusterare valdes Lotta Berg och Ann Svensson

                

 

         § 21:017                       Föregående protokoll godkändes

 

 

         § 21:018                       Ordförandens punkt - Helle hade inget att rapportera

 

 

         § 21:019                       Bordlagda ärenden - inga bordlagda ärenden

 

 

         § 21:020                       Post och Skrivelser      

 1.  Post inkommande/utgående – inga

 

 1. Skrivelser inkommande/utgående - inga

 

         § 21:021                    Sektorernas rapporter- Från agility rapporterades att Marie Lindström kunde vara ansvarig för agilitysektorn. Det finns önskemål om att kunna ha agilityhindren utomhus för att lättare kunna träna. För att kunna ha alla hinder ute vore det bra med ett staket - liknande det som finns i Kalmar. Mattias Enström har åtagit sig att kolla vad ett staket skulle kosta. Att ha ett staket får OK från styrelsen – men det är viktigt att vi kollar med kommunen först och att det finns en passage längs med ån + att man kan komma ner från trappan längst bort utan att hamna inom staketet. Styrelsen avvaktar kostnadsförslag från Mattias.

                                           

 

 

       § 21:022                     Susanne var inte närvarande, men hon hade lämnat  rapport enligt    följande: Klubben har obetalda räkningar på 2785 kr och ett saldo på 327 915 när räkningarna är betalda.

 

 

         § 21:023                      Nytt beslutsärende   - Marie Lindström är ansvarig för agilitysektorn.  

 

 

         § 21:024                      Övrigt :

1.Ansvarsområden diskuterades och följande förslag lades:

                                            Träd – Mariann

                                            Gräsklippning, trimmer – Daniel

                                            Elstängsel – Lotta som pratar med Mikael Hortlander

                                            Stugan inne – Ann S som kollar med Josephine Hjälteryd

                                            Kontakt med kommunen – Helle

                                            Tömma papperskorgar – Lotta

                                            Inköp av förbrukningsmaterial (papper, sopsäckar mm) – Susanne

                                            Beslutet bordlades till nästa möte när vi vet om det är OK för Josephine

                     och Mikael att hjälpa till

 

2. Lås till klubbstugan diskuterades. Hannah kollar med Sjögrens om pris på nyckel, fullmakt för att få ut en nyckel samt pris för att byta lås på sekretariatet. Frågan bordlades därefter.

 

3. Utbildning för styrelsen – Vi är intresserade, men bordlade att ta beslut om när – beroende på Coronaläget vid nästa möte – utomhus i maj eller i höst?

 

4. Helle informerade om att brukstävlingen i vår är stängd och inställd.

Lydnadstävlingen 1 maj är fortfarande öppen – vi tar beslut beroende på vilka regler som kommer ut – bordlades.

 

5. Inomhushall diskuterades. Ann har varit i kontakt med person som ev. kan hjälpa oss att ansöka om pengar från Allmänna Arvsfonden. För att kunna söka pengar behövs mark där vi kan bygga samt offerter för vad en hall skulle kosta. Styrelsen undersöker till nästa gång. Hannah kunde kolla och Helle kunde maila Värnamo där det finns en fin inomhushall.

 

6 Styrelsen behöver namn på två personer som kan ge förslag på namn till valberedningen . Denna fråga bordlades

 

 

§ 21:025                        Nästa möte är bestämt till 7 april kl. 18-20

       

 

         § 21:026                        Helle avslutande mötet

 

 

 

måndag 22 februari 2021

Protokoll - konstituerande styrelsemöte 14 febr 2021

Protokoll  konstituerande styrelsemöte

                   söndagen  den 14 februari 2021 i klubbstugan

Närvarande:

Ordförande Helle Jansson, vice ordförande Stefan Larsson, kassör Susanne Källman Petersson, ledamöterna Carina Andreasson, Ann Svensson, Hannah Eklundh, suppleanterna Lotta Berg och Daniel Persson samt sekreterare Mariann Henriksen

 

   

 

      § 21:001                       Mötets öppnande

                                            Ordförande Helle hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

 

       § 21:002                      Godkännande av dagordning

                                            Dagordningen visades och godkändes

 

       § 21:003                      Upprop och presentation av styrelsen

                                            De som var närvarande på mötet presenterade sig  

 

       § 21:004                      Val av två justeringspersoner

                                            Till att justera dagens protokoll valdes Ann Svensson och Lotta Berg

 

       § 21:005                      Ordförandes punkt

Helle summerade årsmötet och konstaterade att det hade flutit på bra. Vi kommer att leta efter två personer som kan hjälpa till att utse valberedning – de två platser som är omval. 

 

§ 21:006                      Utse sektorsansvariga att ansvara inför styrelsen till respektive kommitté eller arbetsgrupp samt att dessa presenterar en kommitté eller arbetsgruppvid nästa styrelsemöte för godkännande.

 1. Utbildningssektor – Ann Svensson sitter kvar
 2. Tävlingssektor – styrelsen tar ansvar tills vi har hittat en person. Brukstävlingen i april ställs in pga.Corona
 3. Rasutvecklingssektor – Carina Andreasson
 4. PR sektor – Hannah Eklundh
 5. Tjänstehundssektor - vilande
 6. Agilitysektor – nytt namn behövs
 7. Rallysektor – ingår i tävlingssektorn och punkten

 

         § 21:007                      Val av distriktsombud    

                                            Till distriktsombud valdes Carina Andreasson och Ann Svensson

 

 

         § 21:008                     Val av firmatecknare

Att var för sig och tillsammans teckna föreningens firma, utkvittera försändelser i post och bank samt disponera föreningens bankkonto utsågs ordförande Helle Jansson och kassör Susanne Källman Petersson.

 

         § 21:009                       Val av VU 

Till styrelsens verkställande utskott utsågs ordförande Helle Jansson, vice ordförande Stefan Larsson samt kassör Susanne Källman Petersson

 

 

         § 21:010                       Nytt beslutsärende

Tävlingarna i april ställs in – rallytävling och brukstävling. Maria Sjögren    ansvarar för inf gällande rally och Helle Jansson ansvarar för information gällande brukstävlingen.

 

 

         § 21:011                        Övriga frågor

Helle startar en ny grupp för nya styrelsen på fb- messenger.

Hannah lägger ut inf om styrelsen på Instagram.

Stefan tog upp frågan om utbildning för styrelsen – Stefan fick styrelsens uppdrag att undersöka vidare.

Skidspåren är dragna över hela gräsmattan, vilket gör att det för närvarande inte går att träna. Helle har haft samtal tidigare i höst med Janne Johansson om hur skidspåren skulle dras - i ena kanten. Vi är samtidigt måna om att ha ett bra samarbete med de som drar skidspåren. Hannah och Daniel kommer att skotta en del av planen, så att det går att träna och samtidigt visa hänsyn till skidspåren.

 

 

         § 21:012                        Planering av styrelsemöte 2021

Följande datum för styrelsemöten beslutades 10 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 30 juni, 25 aug, 22 sept, 20 okt, 17 nov, 15 dec. Tiden för våra styrelsemöten bestämdes till 18.00 – 20.00

                                            Medlemsmöten blir efter styrelsemötena den 5 maj och 22 sept.

                                            Valberedningen bjuds in till mötet 25 augusti

                                           

 

§ 21:013                        Mötets avslutning

                                       Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

 

 

 

protokoll - årsmöte 14febr 2021

Protokoll  Årsmöte Oskarshamns Brukshundklubb

         14 februari  2021          Ett digitalt möte

 

 

 

 

 

 

 

§ 1                              Mötets öppnande            

Ordförande Helle Jansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Helle informerade om ordningsregler eftersom mötet är digitalt i år.

 

         § 2                                    Fastställande av röstlängd.

Närvarande vid mötet var 22 medlemmar. Bilaga 1. Samtliga närvarande vid årsmötet har närvaro – och yttranderätt.

 

         § 3                             Till mötesordförande valdes Helle Jansson

 

§ 4                             Till protokollförare valdes Mariann Henriksen

 

§ 5                              Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Stefan

Reinisch och Sandra Tvingsell.         

 

§ 6                             Närvaro och yttranderätt

                                  Samtliga närvarande vid årsmötet har närvaro – och yttranderätt.  Bilaga 1

 

 

§ 7                             Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

                                  Beslutades att mötet var utlyst enligt gällande stadgar.

 

§ 8                             Fastställande av dagordningen

                                  Den föreslagna och utskickade dagordningen fastställdes.

 

§9                              Styrelsens verksamhetsberättelse från det sist förflutna verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelsen för 2020 visades på datorn. Ett tillägg till styrelsens verksamhetsberättelse under rubriken valberedningen gjordes, eftersom även Cecilia Ekblad har varit med i valberedningen. Verksamhetsberättelser även från sektorerna visades på datorn. Verksamhetsberättelserna lades till handlingarna.

 

§10                            Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner.

                                  Balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2020 visades och gicks igenom av kassören. Kassör Susanne Källman Petersson stod till förfogande vid eventuella frågor. Kassören konstaterade att klubben har fått ett extra bidrag från kommunen pga. tävlingar vi ej kunnat genomföra då vi tvingats följa gällande Coronarestriktioner. Klubben har gjort ett plusresultat på 62 000 kr.   Årsmötet beslutade att fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen samt att årets resultat enligt styrelsens förslag överförs till nya balansräkningen för verksamhetsåret 2021.

                                  Bilaga 2,3 och 4

 

§11                            Revisorernas berättelse från det sist förflutna verksamhetsåret.

                                  Revisorernas revisionsberättelse för 2020 lästes upp. Yttrandet bifogas protokollet. Bilaga 5

                                  Årsmötet beslutade att lägga revisorernas yttrande till handlingarna.

                                 

 

§12                            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

                                  På fråga från ordförande beslutade årsmötet i enlighet med revisorernas yttrande att bevilja styrelsens ledamöter full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

 

§13                            Fastställande av beslut om

 1. Inriktning och budget för kommande år 2021

Klubbens verksamhetsplaner för 2021 visades och genomlästes. Den planerade internationella agilitytävlingen i Kalmar är inställd och framskjuten ett år. Ett individuellt SM kommer i stället att genomföras i Kalmar under sommaren.

Efter en kortare diskussion beslutades att rallytävlingen i april kommer att ställas in pga. Coronarestriktioner. Maria Sjögren kontaktar SBK för att informera om detta.

Budgeten visades och gicks igenom av kassör Susanne Källman Petersson. Budgeten godkändes därefter.

Verksamhetsplaner och budget lades till handlingarna. Bilaga 6

Årsmötet beslutade att lägga styrelsens förslag på mål med godkännande till handlingarna.

 1. Medlemsavgift för nästkommande år 2022

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2022 ska vara oförändrad mot 2021.  Men om SBK centralt höjer avgiften får styrelsen bemyndigande att höja med motsvarande summa.

 

          §14                           Val av lokalklubbsstyrelse gjordes enligt följande:

 1. Till ordförande på 1 år valdes Helle Jansson - omval
 2. Till vice ordförande på 2 år valdes Stefan Larsson - omval
 3. Till sekreterare på 2 år valdes Mariann Henriksen - omval
 4. Till ordinarie ledamot på 2 år valdes Carina Andreasson - omval
 5. Till suppleant på 1 år valdes Daniel Persson - fyllnadsval
 6. Till suppleant på 2 år valdes Lotta Berg - nyval

 

Val av revisorer

Till revisorer på 1 år valdes Elin Engström – omval

Till revisor på 1 år valdes Maria Tigerström - nyval

 

Till revisorssuppleant på 1 år valdes Sven-Gunnar Ågren - omval

                                           

Val av valberedning

Till valberedningen valdes Moa Gunnebrant på 2 år,

Anna Kling valdes på 1 år och Evelina Ivarsson valdes på 1 år

Anna Kling är sammankallande.

 

       §15                               Fråga om omedelbar justering av §13 och §14

Årsmötet beslutade att förklara ovanstående §13 och §14 omedelbart justerade.

 

       §16                               Motioner – inga motioner har inkommit till årsmötet

 

 

§17                       Information om Uppflyttningsmedaljer – Susanne informerade om att de som blivit uppflyttade från en klass till nästa i bruks, rally och lydnad får medalj. Om man har blivit uppflyttad och vill ha medalj, så skickar man ett mail till Susanne Källman Petersson – mailadress se hemsidan.  

                                                               Vi gratulerar följande ekipage: 

Årets nykomling blev Hannah Eklundh och Nyx

Årets tävlingsekipage blev Hannah Eklundh och Dio

KM i lydnad

Startklass – Helle Jansson och Cate

Klass 1 – Lotta Berg och Max

Klass 2 – Helle Jansson och Theo

Klass 3 – ingen tävlande

KM i agility

Small – ingen tävlande

Medium – Marie Lindström och Hi-Tec

Large – Kjell Digreus och Smajl

Marie Lindström ansvarar för utdelning av vandringspriserna i agility. Emma avtackades för sitt år i styrelsen

 

                                   

       §18                               Övriga frågor – inga övriga frågor fanns

 

       §19                               Mötets avslutande

Mötesordförande Helle Jansson tackade för förtroende att få hålla årsmötesförhandlingarna och tackade även för förtroendet att få leda klubben som ordförande under 2021. Därmed förklarades mötet avslutat.

 

 

 

Mötesordförande:                                                          Mötessekreterare:

 

 

 

Helle Jansson                                                                Mariann Henriksen

 

 

Justeras:                                                                        Justeras:

 

 

 

Sandra Tvingsell                                                            Stefan Reinisch

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

torsdag 21 januari 2021

Protokoll - styrelsemöte 13 januari 2021

Protokoll  styrelsemöte onsdagen den  13 januari 2021

kl. 18.00-19.30

    

Ett digitalt möte

 

Närvarande: ordförande Helle Jansson, vice ordförande Stefan Larsson, kassör Susanne Källman Petersson, ledamöterna Carina Andreasson, Hannah Eklundh, Ann Svensson, suppleanten Emma Erlingsson

 

   

 

§ 20:134                     Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

         § 20:135                    Dagordningen godkändes.

 

         § 20:136                    Till protokolljusterare valdes Carina Andreasson och Hannah Eklundh.

 

§ 20:137                    Föregående protokoll lästes upp.

 

§ 20:138                     Ordförandes punkt: Helle informerade om att hon har varit i kontakt med kommunen träden som är dåliga runt klubbstugan. Kommunen har lovat att titta på det. Om träden faller och det blir skador, står kommunen för det.

 

§ 20:139                    Bordlagda ärenden:

                                  Ersättning till instruktörer: Förslag på 100:-/timme. Diskussioner kring detta. Efter diskussioner röstade styrelsen. Det blev 4 nej och 3 ja.

Styrelsen beslutade även att detta ska utvärderas till hösten 2021.

 

Ersättning till SM-ekipage: Vi diskuterade kring vad ersättningen till SM-ekipage ska vara. Styrelsen beslutade att den tävlande erhåller bilersättning från klubben.

Boende och anmälningsavgift betalas av den tävlande.

Förslag även på att SM-ekipage ska få ett bidrag på 500:- till inköp av kläder SM. Oskarshamns Brukshundklubbs tryck ska finnas med och betalas av klubben. Eventuella mer tryck betalar den tävlande själv.

 

§ 20:140                    Post och skrivelser

 1. Post inkommande/utgående

Det har kommit räkningar och kontoutdrag från Swedbank till klubben.

 

 1. Skrivelser inkommande/utgående

Det fanns inga.

 

§ 20:141                    Sektorernas rapporter

RUS-sektorn rapporterade att 2 MH är inbokade under 2021, den 13/5 och 4/9.

En figurantutbildning är planerad under februari i Mönsterås. Vi har eventuellt 2 som är intresserade att gå den utbildningen.

 

 

§ 20:142                    Kassörens rapport

                                           Susanne rapporterade om klubbens ekonomi.

Klubben har obetalda räkningar på 7 150 kr och ett saldo på 327 150 kr när räkningarna är betalda.

 

§ 20:143                    Nytt beslutsärende

                                  Styrelsen röstade ja till förslaget om att klubben ska lämna ett bidrag för inköp av kläder till SM-ekipage på 500:-.

                                 

 

§ 20:144                    Övriga frågor

                                  Vi diskuterade kring frågan om nya nycklar till klubbstugan.

                                  Ett förslag: De som vill ha en egen köper den själv hos Sjögrens Lås. Man ska ha med sig ett intyg från kassör eller ordförande. Detta intyg tas fram tillsammans med Sjögrens Lås.

 

                                  Utdelning av förtjänsttecken: denna fråga tas upp vid nästa styrelsemöte efter årsmötet.

 

                                  Frågan om att man har privatlektioner på appellplanen samtidigt som någon vill träna på planen togs upp. Mötet kom fram till att det finns så mycket plats, så man kan samsas om utrymmet.

 

                                           Årsmötet den 14 februari kommer att ske digitalt via zoom. Helle

föreslog att vi ska ha ett extra styrelsemöte inför årsmötet som bara handlar om detta.                                         

 

§ 20:145                    Nästa möte

                                           Nästa styrelsemöte blir onsdag 10/2 kl. 18.00. Vid detta möte

diskuteras enbart frågor kring årsmötet.

 

§ 20:146                    Mötets avslutande

                                           Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet

avslutat.