Bloggarkiv

måndag 8 april 2024

Protokoll styrelsemöte 20 mars

Protokoll från  styrelsemöte onsd. 20 mars kl 18 

 

Närvarande: Ordförande Hannah Eklundh,Sekreterare Evelina Ivarsson, ledamöterna Carina Forslund, Katarina Hellsten, suppleanterna Lisa Lord och Hanna Kristelius. Vice ordförande Stefan Larsson samt kassör Susanne Källman Petersson kunde ej närvara

 

 

 

        § 24:014    Ordförande öppnande mötet

 

         § 24:015    Dagordningen godkändes 

 

         § 24:016    Till protokolljusterare valdes Carina Forslund och Hanna Kristelius

                 

         § 24:017    Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna    

 

         § 24:018    Ordförandens punkt: Inget att rapportera 

 

§ 24:019                       Bordlagda ärenden:
Instruktörspotten
SM-Bidrag
Klubbkläder

 

         § 24:020    Post och Skrivelser  
                                                       Post inkommande:     

 Inbjudan föreläsning Eva Marie Wergård
Inbjudan SBK småland/studiefrämjandet - Inspirationsträff hoopers, TAGteach 
Inbjudan SBK Småland - specialsöksintstruktör - utbildning
Inbjudan från Växjö BK - instruktörsutbildning SBK
Information om bevakning O-ringen
Information inför O-ringen
Inbjudan nationaldagsfirande (19 april)
 

         § 24:021  Sektorernas rapporter: 

TS: Har påbörjat samarbete med andra klubbar med tävlingsträningar. 
HUS: 2 nya ansvariga, Katarina Hellsten samt Hannah Eklundh. Katarina är sammankallande. Kommer nyttja ett av vindsutrymmena som förvaring för instruktörerna.

RUS: Årets första MH 13 april. Röjning av MH-banan behövs på grund av nedfallna träd. Carina fotar och Hannah kontaktar kommunen.
TJHS: Inget att rapportera
Agility: Har haft möte, veckans bana börjar nästa vecka. Inomhusträningarna fortsätter gärna på guldhunden nästa vinter. Agilityplanen saknar skugga nu då träd har tagits ner. Agilityn får ta fram ett underlag som ska presenteras till kommunen för att försöka ordna så det finns skugga.. Catherine Rindstig är vald som sammankallande på ett år. Man vill gärna dra mer funktionärer från klubben till Guldagiityn I sommar. Agilityn meddelas om att det är okej att dem tar in en extern instruktör för en endagskurs. 
Rallygruppen: Tävlingsträningarna drar igång och vi kommer även I år ha lämna-bana.

 

Nose Workgruppen:Hade påsknosen den 17:e, var mycket uppskattat och fick ett överskott. Kommer ha en inofficiell tävling I höst, "discosniffen", eventuellt I samband med doftprov. Ny sammankallande, Lisa Kammarfelt. Nosework-gruppen nyttjar ett vindsutrymme som förvaring.


Bruksgruppen:Kommer ha en helgkurs I spår för nybörjare. 19-21 april.

 

 

        § 24:022                     Kassörens rapport: Ej närvarande

 

§ 24:023                     Nytt beslutsärende: 
 

 

§ 24:024    Övrigt: Kursavgifter: Kan eventuellt höjas, ärendet bordsläggs till nästa möte.
Studiefrämjandets hantering av kurser och anmälningar. Det har inte fungerat bra det här året, samma problem har vi haft förra året. Vi ska kolla med studiefrämjandet om möjligheten att lotta kursplatser finns för att få mindre tryck vid kursöppnandet.
Katarina och Carinas punkt: De har varit på fullmäktigemötet och fått information om att man måste inte vara utbildad instruktör men kunskaperna ska motsvara en instruktör. Kommer då kallas för kursledare. Tidningen Brukshunden kommer eventuellt försvinna I pappersform. Centrala avgiften kommer höjas.

O-ringen: Styrelsemedlemmar har haft möte med representant angående O-ringen. 16 juli är sista träningsdagen. Vecka 31 kan vi vara och träna igen. Hänsyn ska visas till varandra. Klubben erbjuder lite resurser så som bänkar, grillplats och så vidare.
Policyn för medlemskultur inom svenska brukshundklubben skrivs på av några närvarande styrelsemedlemmar.

         § 24:025  Nästa möte är 17 april, 18:00-19:30

 

         § 24:026  Ordförande förklarade mötet avslutat.

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ _____________________________________

Hannah Eklundh, ordförande Evelina Ivarsson, sekreterare

 

 

 

 

 

 

______________________________________ _____________________________________

Hanna Kristelius, justerare Carina Forslund, justerare

måndag 19 februari 2024

Protokoll konstituerande styrelsemöte 11 februari 2024

                   Protokoll konstituerande styrelsemöte  

                   söndagen den 11 februari 2024 

Närvarande:  

Ordförande Hannah Eklundh, vice ordförande Stefan Larsson, kassör Susanne Källman Petersson, ledamöterna Carina Forslund, Katarina Hellsten, suppleanterna Lisa Lord och Hanna Kristelius samt sekreterare Evelina Ivarsson 

 

 

      § 24:001 Mötets öppnande 

Ordförande Hannah hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

       § 24:002 Godkännande av dagordning  

Dagordningen visades och godkändes 

 

       § 24:003 Upprop och presentation av styrelsen 

 

 

       § 24:004 Val av två justeringspersoner  

Till att justera dagens protokoll valdes Susanne och Carina 

 

       § 24:005 Ordförandes punkt  

Hannah tackade för väl genomfört årsmöte 

 

§ 24:006 Utse sektorsansvariga att ansvara inför styrelsen till respektive kommitté eller arbetsgrupp samt att dessa presenterar en kommitté eller arbetsgruppvid nästa styrelsemöte för godkännande. 

 1. HUS - Ann Svensson  

 2. TS - Tävlingssektor Ann Svensson och Helle Jansson 

 3. RUS - Rasutvecklingssektor – Carina Forslund 

 4. PR sektor – Hannah Eklundh  

 5. Tjänstehundssektor – Stefan Larsson 

 6. Agilitysektor – Väljs när agilityn haft möte 

 7. Rallylydnad – arbetsgrupp som rapporterar till TS – Maria Sjögren  

 8. Nosework – arbetsgrupp som rapporterar till TS - Hannah Eklundh   

 9. Bruks – arbetsgrupp som rapporterar till TS – Carina Forslund 

 

 

         § 24:007 Val av distriktsombud      

Till distriktsombud valdes Carina Forslund och Katarina Hellsten 

 

 

         § 24:008                     Val av firmatecknare  

Att var för sig och tillsammans teckna föreningens firma, utkvittera försändelser i post och bank samt disponera föreningens bankkonto utsågs ordförande Hannah Eklundh och kassör Susanne Källman Petersson. 

 

 

 

         § 24:009                       Val av VU   

Till styrelsens verkställande utskott utsågs ordförande Hannah Eklundh, kassör Susanne Källman Petersson samt sekreterare Evelina Ivarsson 

 

 

 

§ 24:010    Nya beslutsärende:  
 
Inga nya beslutsärenden 

 

 

§ 24:011    Övriga frågor:   
 

 1. Nybro draghundsklubb har inkommit med en förfrågan om att få hålla en prova på dag på klubben under våren. Vi tackade nej den här gången, eventuellt kan hösten passa bättre. 

 2. Instruktörspotten ska omarbetas under 2024. Hannah bjuder in revisorerna till nästa möte. 

 3. SM-bidrag 2024: Vi vill komma ifrån att ge pengar. Styrelsen diskuterar olika förslag, en idé är att ge ett "tävlingskit" med klubbkläder. Ärendet bordläggs till nästa möte. 

 4. Arbetsdagar 2024: Datumen 5 maj och 13 oktober bestämdes. Arbetsdagarna hålls mellan 10-14:00. 

 5. Årets mysdagar bestämdes: Vårmys: 23 maj. Hannah och Katarina håller i det. 
     Höstmys: 26 september. Hanna K och Lisa håller i det. 
     Julmys: Preliminärt datum 12 december. Evelina och Lotta håller i det. 

 

         § 24:012 Planering av styrelsemöte 2024 
 

Följande datum för styrelsemöten beslutades: onsdagar i jämna veckor:  20 mars, 17 april, 29 maj, 26 juni, 21 aug, 18 sept, 16 okt, 13 nov, 11 dec.  

Tiden för våra styrelsemöten bestämdes till 18.00 – 19.30 

Medlemsmöten blir efter styrelsemötena den 29 maj och 16 oktober 

Valberedningen bjuds in till mötet 18 september 

Ekonomiuppföljning 26 juni 

Budgetmöte den 11 december. 

 

 

 § 24:013     Mötets avslutning 

    Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Ordförande:

Sekreterare: 

 

____________________________________ _____________________________________ 

Hannah Eklundh Evelina Ivarsson 

 

 

 

Justeras:

Justeras: 

        

___________________________________ ____________________________________ 

Carina Forslund

Susanne Källman Peterssonfredag 16 februari 2024

Re: Protokoll årsmöte 11 februari 2024

Protokoll från årsmöte 11 februari 2024


§ 1. Mötets öppnande

Lokalklubbsordförande Hannah Eklundh hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

           

§ 2. Fastställande av röstlängden

Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 27 st röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

 

§ 3. Val av mötesordförande

Valberedningens representant, Evelina Ivarsson, presenterade valberedningens förslag på mötesordförande för årsmötet, Sandra Tvingsell.

Årsmötet beslutade att välja Sandra Tvingsell till ordförande för årsmötet.

Sandra Tvingsell tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

 

§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare

Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Eva Eklundh till protokollförare under årsmötet.

 

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet


Årsmötet beslutade
att utse Stefan Reinisch och Conny Hellsten till justerare.

 

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 Medlemsmöte Moment 2 i normalstadgarna


Alla närvarande var medlemmar i Oskarshamns Brukshundklubb.

 

 

§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstagar för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Information har gått ut via SBK Membersite samt information har legat på hemsidan och på Facebook-sidan för Oskarshamns Brukshundklubb.

 

Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst.

 

§ 8. Fastställande av dagordningen

 

Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning.

 

 

§ 9. Genomgång av:

a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse för styrelsen och för de olika sektorerna/ grupperna. Dessa har legat ute på hemsidan och godkändes av mötet.

b. lokalklubbens kassör Susanne Källman Petersson redogjorde för 2023-års kostnader i balans- och resultaträkningen.

c. revisionsberättelsen för 2023 föredrogs av mötesordförande

 

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust

 

Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna per den 31 december 2023.

Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag överföra det balanserade resultatet på   3 557,05 kr i ny räkning.

 

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen

 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja lokal-klubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2023.

 

§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:

a. mål,

b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret. Kassören informerade om preliminär rambudget, vilken även har mejlats ut till alla som har anmält sig till årsmötet.

c. medlemsavgift enligt § 4 i normalstadgarna för närmast kommande verksamhetsår. Ingen höjning av medlemsavgiften planeras. Om medlemsavgiften höjs central gav årsmötet styrelsen rätt att följa med i den höjningen.

 

§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12


Årsmötet beslutade att fastställa förelagda mål, behålla oförändrade medlemsavgifter samt fastställa förelagd rambudget.

 

§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål

Lokalklubbsstyrelsen presenterade kommande aktiviteter och åtgärder som kommer att genomföras i syfte att nå fastställda mål för lokalklubben:

 

                      Vårmys, höstmys och julfest. Inomhusträning på under vintern. Aktiviteterna har

varit uppskattade och vi planerar att fortsätta dessa även under nästa år.

 

§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 Lokalklubbsstyrelse Moment 1 i normalstadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Evelina Ivarsson i valberedningen, presenterade sin valberedning, berättade om valberedningens arbetssätt. Valberedningens förslag föredrogs.

 

a.  Val av lokalklubbsordförande (1 år)
Valberedningen föreslog omval av Hannah Eklundh


Årsmötet beslutade
att välja Hannah Eklundh till ordförande för en tid av ett år.

 

 

b. Val av kassör (2 år),

Valberedningen föreslog omval av Susanne Källman Petersson.

 

Årsmötet beslutade att välja Susanne Källman Petersson till kassör för en tid av två år.

c.      Val av sekreterare (Fyllnadsval 1 år)
Valberedningen föreslog omval av Evelina Ivarsson

Årsmötet beslutade att välja Evelina Ivarsson till sekreterare för en tid av två år.

 

 

d. Val av ledamöter (2 år),

Valberedningen föreslog:

 

Ledamot          Lotta Berg       omval               2 år

Ledamot          Katarina Hellsten omval        2 år

 

Årsmötet beslutade att välja Lotta Berg och Katarina Hellsten till ordinarie ledamöter för en tid av två år.

 

e.  Val av suppleant (2 år), Valberedningen föreslog:

 

Suppleant       Lisa Lord          omval               2 år

 

Årsmötet beslutade att välja Lisa Lord till suppleant för en tid av två år.

 

Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:

 

1 Lisa Lord

 

 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

 

§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 Räkenskaper och revision i normalstadgarna

Valberedningen föreslog till val av revisorer samt revisorssuppleant för en tid av ett år:

 

Ordinarie             Therese Palmberg                    nyval                 1 år

Ordinarie             Cecilia Ekblad                            omval               1 år

Suppleant           Sven-Gunnar Ågren                 omval               1 år                   

 

Årsmötet beslutade att välja Therese Palmberg och Cecilia Ekblad till ordinarie revisorer för en tid av ett år, samt Sven-Gunnar Ågren till revisorssuppleant för en tid av ett år.

 

 

 

§ 17. Val av valberedning enligt § 10 Valberedning i normalstadgarna

 

Årsmötet beslutade att till valberedning utse:

Lisa Kammarfelt                 ordinarie                            nyval             2 år

(Moa Gunnebrant är sammankallande och Jenny Svenzén ordinarie)

   

 

 

§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17

 

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15–17, se Bilaga 2.

 

 

 

§ 19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13

         Motion 1 godkändes av årsmötet och styrelsen har nu i uppdrag att arbeta fram något nytt som kan engagera medlemmarna mer.

 

 

 

§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige

          Fanns inga handlingar att gå igenom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21. Övriga frågor:

 

KM Agility

Small: Hanna Kristelius och Dante
Medium Åsa Söderman och Majsan

Large: Moa Gunnebrant och Smulan

Blåbär: Maja Hammarberg och Ecco

 

KM Lydnad

Startklass Lotta Berg och Mio

Klass 1 Lotta Berg och Max

Klass 2 Stina Torell och Nebbe

Klass 3 Ann Svensson och Cava

 

Årets Nykomling: Marita Verlebrant och Leo (Agility)

Årets Tävlingsekipage: Nina Steinbach och Lykka (Heelwork to Music)

Lisa Kammarfelt informerade att klubben kommer anordna en inofficiell Nose Work tävling (clear round) med påsktema och ber alla medlemmar att försöka bidra med påskpynt till den.

Malin Engström informerade om Guldagilityn i år och berättade hur mycket pengar klubben kan få in om vi ställer upp som funktionärer. Mer information kommer att komma när det närmar sig.

Frågan om vi kan stängsla in planen ställdes. Kommunen har tidigare sagt nej till detta men styrelsen informerade om att den kommer att fortsätta jobba för att detta ska kunna ske.

 

Conny Hellsten la fram ett förslag om hur man kan organisera om i källaren för att det ska bli ordning och reda. Årsmötet fick frågan om Conny Hellsten får driva detta projekt och årsmötet sa ja.

 

 

 

 

 

§ 22. Mötets avslutande.

Mötesordförande Sandra Tvingsell tackade de närvarande för visat intresse och lämnade över ordförandeklubban till lokalklubbsordföranden Hannah Eklundh

 

 

 

Lokalklubbsordföranden Hannah Eklundh tackade Sandra Tvingsell för ett bra jobb, tackade å styrelsens vägnar och förklarade därefter årsmötet för avslutat.

 

 

Vid protokollet:                                           Mötesordförande:

 

 

 

-----------------------------------------                   -------------------------------------------

Eva Eklundh                                                 Sandra Tvingsell

                     

 

 

 

Justeras:                                                      Justeras:

 

 

 

-------------------------------------------                 -------------------------------------------

Conny Hellsten                                             Stefan Reinisch