Bloggarkiv

måndag 8 oktober 2018

Dagordning vid Styrelsemöte Oskarshamns Brukshundklubb 2018-06-07

Dagordning 

Närvarande: Helen Larsdotter, Mattias Engström, Kenneth Gustafsson, Carina Andreasson, Susanne Källman Petersson och Anna Engström


1 Mötets öppnade 

Sekreteraren öppnade mötet.


2 Godkännande av Dagordning 

Dagordningen godkändes.


3 Val av två Justeringsmän

Mattias och Carina


4 Sektorerna rapporterar

HUS – instruktörsmöte planeras i juni för att planera höstens kurser.

RUS – MH 3/7 fem hundar anmälda = fullt.

Ag – möte inplanerat 10/6

TS – lägre och högre tävling i spår genomförd. Nio startande, avlöpte bra.


5. Skrivelser Brev från Skattemyndigheten angående att avregistrera oss som arbetsgivare. Susanne ordnar med det.


6. Bordlagda ärenden Städdag planeras till hösten. Behov av att röja upp i källaren.


7. Styrelsen Lisa Lord representerade klubben på Swedish agroos husdjursdag den 2 juni.

Administratören för klubbens facebooksida ska uppdatera vilka styrelsemedlemmar som har administrationsrättigheter.


8. Ekonomi Saldo 253,600 kr. Budgetutfall per 180531 -12 000 kr (totalt budgeterat underskott för 2018 är -24 000 kr).


9 Övrigt Gräsklippningen fungerar inte varken av planer eller djurkyrkogården. Inför nästa år pratar Mattias pratar med Samhall och Havslätts camping om ev. lösningar inför nästa år. Helen, Mattias och Kenneth kan tänka sig att dela på uppdraget det här året tillsammans med ytterligare en person. Kenneth kollar med en tänkbar. Anna gör upp ett schema med två klippningar per vecka. Ansvariga för klippningen träffar Kenneth för genomgång av hur maskinen ska handhas.

Till nästa år behöver vi också hitta någon som kan ansvara för skötsel av djurkyrkogården. Carina och Helen ordnar i sommar.

Nycklar till sekretariatet ska bara finnas hos tävlingssekreterarna. Susanne kollar upp vilka som ev. bör byta nyckel.

Önskemål från kulturhusets lördagssatsning "Lördag lördag" att någon hundpromenad i sommar utgår från kulturhusets gräsmatta ca 13.00. Margareta Nordlöf tillfrågas om detta.


10. Avslutande av mötet


Vid protokollet: Anna Engström


Protokollet justeras:

…………………………………………………………………………………

Carina Andreasson

…………………………………………………………………………………

Mattias Engström